Förskola och skola, kvalitet och utveckling

Systematiskt kvalitetsarbete bedrivs både på huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att utveckla och säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.

Läs mer om bestämmelser för kvalitetsarbete på Kvalitetsarbete (skolverket.se). Länk till annan webbplats.

Vision och målarbete

Riksdag och regering fastställer nationella mål, krav och riktlinjer i skollagen, läroplanerna samt i andra författningar. Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att utbildningen genomförs i enlighet med de bestämmelser som finns i skollag, läroplaner och andra föreskrifter.

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola

Varbergs kommun har ett systemetiskt kvalitetsarbete i förskolan och grundskolan.

Årshjul för analys

Det systematiska kvalitetsarbetet sker löpande på varje enhet och rektor ansvarar för att leda och organisera det enligt skollag och läroplaner. Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete ska bidra till enhetens kvalitetsarbete.

I Varberg genomförs kvalitetsarbetet enligt fyra delmoment:

  • Värden och lika möjligheter sätter fokus på barns och elevers lika möjligheter i förskola och skola.
  • Undervisning och ledarskap syftar till att följa och analysera arbetet med att främja barns och elevers lärande.
  • Förutsättningar och resultat följer betyg och andra resultat i relation till olika förutsättningar på förskolorna och skolorna.
  • Insatser och fokusområden innebär uppföljning och analys av riktade insatser eller andra prioriterade fokusområden.

Publicerad den:

Senast Ändrad: