Nationella utvärderingar och mätningar

Som ett led i vårt kvalitetsarbete deltar Varbergs kommun i ett flertal nationella utvärderingar och mätningar. Med hjälp av resultatet kan vi jämföra oss med andra kommuner och med oss själva över tid. Den kunskap vi får till oss genom undersökningarna och mätningarna är ett viktigt underlag i kommunens löpande utvecklingsarbete.

Medborgarundersökning

Varbergs kommun genomför i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB) så kallade medborgarundersökningar. Syftet med undersökningarna är att ta reda på hur du som kommuninvånare ser på kommunen och våra verksamheter.

SCB:s medborgarundersökning genomförs en gång per år. Alla resultat är tillgängliga i SCB:s statistikdatabas och via statistikverktyget Kolada.

I Kolada kan du ta del av resultatet från den senaste Medborgarundersökningen. Länk till annan webbplats.

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett projekt som redovisar och jämför kommunernas kvalitet inom ett antal områden som är av stort intresse för invånarna: barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö. Inom områdena mäts resultat, upplevd kvalitet, utbud, väntetider och resurser.

Resultaten tas fram på samma sätt av alla deltagande kommuner. Därför blir det möjligt att jämföra vår kommuns resultat med andra kommuners och med oss själva över tid. Arbetet leds av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Varbergs kommun deltar sedan 2008.

Resultaten från KKiK används som en vägledning inför beslut om prioriteringar i kommunens fortsatta utvecklingsarbete.

I verktyget Jämföraren i Kolada kan du ta del av Varbergs kommuns resultat och jämföra oss med andra kommuner.

Jämföraren - Kolada Länk till annan webbplats.

Kommunens Kvalitet i Korthet- SKR.se Länk till annan webbplats.

Öppna jämförelser Företagsklimat, Insikt

Varbergs kommun deltar i undersökningen Insikt. Här får företagarna genom en enkät tycka till om kommunens service. Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fokus i undersökningen ligger på myndighets­­ärenden, det vill säga brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Frågor ställs om vår information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Mätningen görs varje år.

I Kolada, den öppna databasen för kommuner och regioner kan du följa Varbergs kommuns resultat över tid och jämföra oss med andra kommuner. Varbergs kommuns resultat i Jämföraren - Kolada Länk till annan webbplats.

Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett verktyg som utvärderar hur kommunen leder sin verksamhet och hur samspelet ser ut i organisationen. Den utvärderar hur kommunen arbetar för att kunna fungera som en framgångsrik demokratiaktör, samhällsaktör, välfärdsaktör och arbetsgivare.

Utvärderingen utförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och baseras på intervjuer, officiella dokument och innehållet på kommunens hemsida. Den behandlar bland annat områdena styrning och kontroll, effektivitet och samspel mellan förtroendevalda och medborgare.

Läs mer på SKR:s webbplats: Kommunkompassen, utvärderingsverktyg | SKR Länk till annan webbplats.

Ungdomsenkäten LUPP

LUPP står för ”lokal uppföljning av ungdomspolitiken” och är en ungdomsenkät som syftar till att ta reda på hur unga har det, hur de mår och vad de tycker om att leva på sin bostadsort. Frågorna har tagits fram av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF. I Varberg genomförs Lupp var fjärde år för elever i årskurs årskurs 8 och i årskurs 2 på gymnasiet.

Ungdomsenkäten LUPP | MUCF Länk till annan webbplats.

Varberg vill vara en kommun där unga inspireras att uppnå sina drömmar. Att arbeta med ungas delaktighet är en viktig fråga för kommunen och för det krävs kunskap om deras livssituation. LUPP bidrar till att förtydliga bilden över hur unga upplever sin livssituation och sina livsvillkor.

Återkommande undersökning

Vad säger unga i Varberg om sin fritid, skola, delaktighet, trygghet och annat som spelar roll?

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkätundersökning som genomförs var fjärde år i Varbergs kommun. Frågorna har tagits fram av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF. I Varbergs kommun genomfördes undersökningen för första gången 2018 vilket har följts upp av en ny undersökning hösten 2022 för elever i årskurs 8 och i årskurs 2 på gymnasiet.

"Att ha kunskap om unga och deras livsvillkor är en viktig förutsättning för kommunernas arbete i alla förvaltningar och områden. Både barnkonventionen som nu är lag och Sveriges ungdomspolitik betonar vikten av att alla beslut som tas, som på något sätt rör barn och unga, alltid ska utgå från ett barn- ochungdomsperspektiv." (MUCF)

Resultat 2022

Resultatet visar att Varbergs unga överlag trivs med livet och tycker att Varberg är en bra plats att bo på. En stor andel ser mycket positivt på sin framtid. Det tycks också vara relativt enkelt att få tag i sommarjobb och extrajobb.

Unga som är socioekonomiskt svagare, eller har utländsk bakgrund, eller en funktionsnedsättning/långvarig sjukdom samt hbtq-personer anger att de är mer utsatta för mobbing och kränkningar. De känner sig mindre trygga på olika platser. De har en lägre egenskattad hälsa och är mindre nöjda än övriga ungdomar.

Lupp och dataskyddsförordningen

Varbergs kommun har ett gemensamt personuppgiftsansvar tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Materialet som samlas in är anonymiserat. I de fall personuppgifter förekommer har skyddsåtgärder vidtagit

Sammanfattande reflektioner

Vad gäller träning och motion framkommer att ungdomar i Varberg tränar minst flera gånger i veckan i hög grad än rikssnittet.

Totalt 79 % av killarna och 54 % av tjejerna svarar att de mår ganska eller mycket bra. Andelen tjejer som mår mycket eller ganska bra har minskat sedan 2018, medan killar mår ungefär lika bra som tidigare.

Tjejer uppger i högre grad än killar att de har regelbundna psykiska och somatiska besvär, som stress, nedstämdhet och huvudvärk. Majoriteten av tjejerna tror själva att deras psykosomatiska besvär beror på skolarbete.

Andelen unga med regelbundna besvär i Varberg är på en något lägre nivå än rikssnittet. Jämfört med 2018 ser vi att andelen tjejer med regelbundna besvär ökat något, medan det för killar har minskat.

Tryggheten på de flesta platser i kommunen är hög och relativt oförändrad sedan 2018. Tryggheten är dock något lägre på stan, i kollektivtrafiken och på ungdomens hus/fritidsgårdar, främst bland tjejer. Högstadietjejer känner sig även mindre trygga än övriga i skolan.

Killar har i högre grad än tjejer utsatts för olika typer av brott och otrygga situationer, som hot på sociala medier/IRL, stöld och misshandel.

Högstadietjejer har dock i högst grad utsatts för sexuellt våld eller utnyttjande på sociala medier eller online. När det kommer till utsatthet för mobbning ser vi att tjejer, framför allt i högstadiet, utsatts i högre grad än killar.

En tredjedel av högstadietjejerna svarar att de utsatts enstaka gånger eller under en längre period. Av de som utsatts för mobbning svarar majoriteten att det skett i skolan, men en relativt stor andel har även utsatts på sociala medier.

Majoriteten av ungdomarna (89%) i Varbergs kommun är nöjda med sin fritid. Killar är dock mer nöjda med sin fritid än tjejer.

När det kommer till hur mycket det finns att göra på fritiden är ungdomarna i Varberg mer nöjda än rikssnittet i Lupp 2022 där även tjejerna anger att de är mer nöjda än år 2018. Aktiviteter som saknas finns bland annat fler mötesplatser och att det ska vara billigare med olika fritidsaktiviteter.

Även när det kommer till vad ungdomarna brukar göra på fritiden syns vissa könsskillnader, framför allt avseende andelen som spelar tv-spel, onlinespel eller data-spel. Detta gör killar varje vecka i klart högre grad än tjejer.

80 % av tjejerna och 90 % av killarna brukar träna varje vecka, och 59-63 % är ute i naturen lika ofta.

Andelen unga som vill vara med och bestämma om olika saker i skolan i Varberg är hög, medan andelen som upplever att de får vara med och bestämma är lägre.

Ungdomarna i Varberg instämmer även i lägre grad än rikssnittet i att "Skolans personal lyssnar på vad elevrådet/elevkåren säger och tar dem på allvar".

Totalt 36 % av både högstadie- och gymnasieungdomarna vill påverka i frågor som rör kommunen, en tydlig minskning sedan 2018. Av de som vill påverka i kommunen anger hälften att de inte vet till vem eller vart de ska vända sig om de vill påverka något. Bland de saker som ungdomarna vill påverka finns bland annat skolmaten, fritidsutbudet och trygghetsfrågor.

Vad som också framgår är att andelen som ser sig ha möjligheter att påverka i kommunen är lägre än andelen som vill påverka. 15 % av tjejerna och 18 % av killarna svarar att de har mycket eller ganska stora möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen.

Gymnasiekillar är den grupp där störst andel röker cigaretter och snusar minst en gång per vecka. Över tid kan vi se att snusning har ökat bland både tjejer och killar, en trend som även ses i den nationella drogvaneundersökningen och flera regionala undersökningar.

Andelen som röker har däremot minskat, och även andelen som dricker alkohol är på något lägre nivåer jämfört med 2018.

Publicerad den:

Senast Ändrad: