Gräva, schakta och tillstånd

Det är viktigt att du ansöker om Varbergs kommun informeras om planerade åtgärder i gator och parker i god tid. Då kan arbetet planeras och genomföras på ett smidigt sätt och gatu- och parkmark kan återställas i ursprungligt skick efter slutfört arbete.