Vägarbeten och avstängningar

Det finns olika anledningar till att vi stänger av gator för trafik eller begränsar framkomligheten.

Varför stängs gator av?

 • Flytt av ledningar eller nya ledningar för vatten, el, fiber, gas och fjärrvärme
 • Projekt för förbättrat trafiksystem och ökad trafiksäkerhet
 • Byggnation av nya fastigheter och bostadsområden - kommunala och privata projekt
 • Byggnation av nya verksamhetsområden och verksamheter
 • Sanering av förorenad mark.

Information om aktuella trafik- och vägprojekt

Mer information om nybyggnation eller upprustning gällande trafik och gator finns på våra byggprojektsidor.

Så leds trafiken under bygget av Varbergstunneln

Västra Vallgatan är stängd för biltrafik från Otto Torells gata till Birger Svenssons väg 40-42, vid infarten till Montessoriskolan och parkeringen på före detta inlinesbanan. Under byggtiden för Varbergstunneln 2020-2025 leds trafiken in i centrum via följande vägar:

 • Östra Hamnvägen
 • Göteborgsvägen/Östra Långgatan
 • Västkustvägen
 • Sveagatan
 • Träslövsvägen
 • Södra vägen/Almers väg/Rosenfredsgatan
  Söderifrån och österifrån når man centrum som vanligt.

Gående och cyklister

Gående och cyklister kan nå stationsområdet via en gångbro över arbetsområdet vid stationen.

Gångtrafik till stationen leds via Kungsgatan/Eskilsgatan samt Engelbrektsgatan/östra sidan av Västra Vallgatan.

För de som har rörelsehinder och kan bli avsläppta med personbil finns det en vändplats längst ner på Engelbrektsgatan.

Västra Vallgatan mellan Engelbrektsgatan och Eskilsgatan är avstängd för cykeltrafik. Lättaste sättet att nå stationen med cykel är via Magasinsgatan.

Cykelparkering finns längs med Västra Vallgatan framför stationen och vid bussterminalen.

Cyklar ska ledas på Västra Vallgatan på sträckan mitt emot stationen. Här passerar många gående och av säkerhetsskäl ska cykel ledas.

Buss

Stads- och regionbussar trafikerar bussterminalen som vanligt i kvarteret mittemot stationen.

Bil

På kartan nedan ser du vilken del av Västra Vallgatan som stängs av och vilka vägar som är öppna för trafik. Behörig trafik, boende och räddningstjänstfordon till fastigheter i det avstängda området är tillåten. Varutransporter till verksamheter hänvisas till Eskilsgatan och Engelbrektsgatan.

Så når du stationen söderifrån

 • Västkustvägen - Trädlyckevägen - Östra Vallgatan - Engelbrektsgatan – hämta och lämna vid parkeringsplatsen på Kungsgatan, Teaterplatsen
 • Västra Vallgatan - Kyrkogatan - Östra Vallgatan - Engelbrektsgatan - hämta och lämna vid parkeringsplatsen på Kungsgatan, Teaterplatsen
 • Västra Vallgatan – Södra Hamnvägen – Östra Hamnvägen - Briggen (P)

Så når du stationen norrifrån

 • Birger Svenssons väg - parkeringsplats på före detta inlinesbanan (P)
 • Östra Hamnvägen - Briggen (P)
 • Västkustvägen - Trädlyckevägen - Östra Vallgatan - Engelbrektsgatan - hämta och lämna vid parkeringsplatsen på Kungsgatan, Teaterplatsen
 • Birger Svenssons väg - Göteborgsvägen - Östra Långgatan - Engelbrektsgatan - hämta och lämna vid parkeringsplatsen på Kungsgatan, Teaterplatsen

Parkeringar

Pendelparkeringar finns på ytan för före detta inlinesbanan längs Birger Svenssons väg. Det finns även en pendelparkering på Baggens gränd, som nås via Magasinsgatan och Norra vägen. Du kan också parkera i parkeringshuset Briggen på Östra Hamnvägen.

Taxi

Taxi har flyttat till Engelbrektsgatan ner mot Västra Vallgatan. Färdtjänst och taxi får köra ner Eskilsgatan och släppa av passagerare som har rörelsehinder längst ner på gatan mot stationen.

Karta över trafikomledning i centrum från sommaren 2020
Huvudvägar i centrum under byggtiden för Varbergstunneln 2020-2025

Så planerar vi

Den politiskt beslutade Trafikstrategi 2030 Pdf, 1.2 MB. är utgångspunkt när vi planerar hur trafiken ska ledas om. I trafikstrategin prioriteras trafikslagen i följande ordning:

 1. 1) gång
  2) cykel
  3) kollektivtrafik
  4) bil

Hållbart resande ska i möjligaste mån inte drabbas när staden växer. Vår förhoppning är att byggtiden kan bli en möjlighet för många att etablera nya, hållbara resvanor, till exempel genom att börja åka buss eller cykla istället för att ta bilen. Trafiklösningarna ska vara så lika under så stor del av byggtiden som möjligt.

Så jobbar vi

Arbetena i trafikrummet handlar både om skyltning, trafiksäkerhetshöjande åtgärder och planering vid vägarbeten. Men också om att parkeringsplatser finns och att gång- och cykeltrafikanter kan ta sig fram säkert och samsas med bilisterna om utrymmet.

Vi handlägger parkeringstillstånd för rörelsehindrade och utfärdar lokala trafikföreskrifter (LTF).

Dispenser

Vi handlägger dispenser enligt Trafikförordningen, om till exempel tung och bred transport.

Publicerad den:

Senast Ändrad: