Bidrag för kulturaktörer, ideella föreningar

Kulturaktörer, ideella föreningar med flera kan söka föreningsbidrag och stöd i olika former hos kommunen.

Ideella föreningar, nätverk och organisationer med huvudsakligt syfte att bedriva konstnärlig eller kulturell verksamhet inom Varbergs kommun kan söka stöd inom kulturområdet.

Stöd och/eller bidrag kan ges till kulturaktiviteter, projekt, arrangemang och verksamheter som är offentliga, vänder sig till allmänheten och äger rum i Varbergs kommun.

Verksamhetsstöd kan sökas av föreningar som enligt sina stadgar bedriver konstnärlig eller kulturell verksamhet i Varbergs kommun.

Villkor

 • Föreningen ska ha kontinuerlig offentlig eller publik verksamhet, och/eller verksamhet som är öppen för alla medlemmar under året, eller omfattande del av året. Detta ska vara fastställt i en årlig verksamhetsplan
 • Stödet kan användas till föreningens verksamhet, lokalhyra, marknadsföring med mera, men inte till att avlöna föreningens anställda
 • Föreningen förväntas delta i dialogmöten där kultur- och fritidsförvaltningen vid minst två tillfällen per år bjuder in till utbyten av synpunkter, utbildningsteman och utvecklingsperspektiv för kulturområdet
 • Verksamhetsstödet ges inte till politiska partier, religiösa samfund eller välgörenhetsorganisationer. Stöd ges inte heller till verksamhet som bedrivs av kommunal, regional eller statlig aktör
 • Redovisning av föregående års verksamhet och ekonomi ska lämnas in efter årsmötet, dock senast 30 augusti i samband med ansökan om nytt bidrag

Så ansöker du

Ansökan görs senast 30 augusti för kommande år. Bidraget betalas ut senast den 15 februari.

Ansökan görs i Interbook Go Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det finns en lathund framtagen för att göra en bidragsansökan.

Redovisning

Redovisning av föregående års verksamhet och ekonomi ska lämnas in efter årsmötet, dock senast 30 augusti i samband med ansökan om nytt bidrag.

Stöd kan sökas av professionella fria kulturaktörer som bedriver publik och offentlig verksamhet som Varbergs kommuns invånare får ta del av.

Villkor

 • Sökande ska ha en juridisk person eller organisation som huvudman eller en enskild firma med F-skattesedel. En juridisk person kan vara en ideell eller ekonomisk förening, stiftelse eller bolag. Verksamhet som saknar juridisk person kan söka genom annan huvudman
 • Den sökande ska ha genomgått konstnärlig högskoleutbildning, annan konstnärlig yrkesutbildning och bedriva en dokumenterad konstnärlig yrkesverksamhet. Det skall tydligt kunna styrkas att verksamheten är på professionell nivå
 • Stödet kan inte sökas för eget konstnärligt arbete av enskilda kulturutövare
 • Bedömning sker i konkurrens med andra sökanden och avser främst konstnärlig nivå och utveckling, ekonomisk samt verksamhetsmässig utveckling. Beviljat verksamhetsstöd för ett verksamhetsår innebär ingen garanti för fortsatt stöd nästföljande år
 • Stödet ges inte till politiska partier, religiösa samfund eller välgörenhetsorganisationer. Stöd ges inte heller till verksamhet som bedrivs av kommunal, regional eller statlig aktör
 • Redovisning ska lämnas in senast den 30 augusti

Så ansöker du

Ansökan görs senast 30 augusti för kommande verksamhetsår.

Ansökan görs i Interbook Go Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det finns en lathund framtagen för att göra en bidragsansökan.

Kulturprojektstödet kan sökas av

 • ideella föreningar
 • fria kulturskapare
 • organisationer
 • nätverk eller
 • bolag

för att främja konstnärlig utveckling, förnyelse och kulturell variation.

Kulturprojektstödet är en möjlighet att prova nya idéer och ett sätt att komplettera konst- och kulturliv inom kommunens geografiska gränser.

Villkor

 • Ett projekt ska vara avgränsat från ordinarie verksamhet, ha ett preciserat mål och syfte, ett tydligt start- och slutdatum samt ha en fastställd budget. Projektet ska genomföras inom Varbergs kommun och det ska tydligt framgå vem som är projektägare
 • Bidrag kan användas till lokalhyra, gage eller arvoden till kulturskapare eller hyra av utrustning. Bidrag kan också ges i mindre omfattning till investering av utrustning. Kostnad för arvode till arrangör kan belasta bidraget om högst 20% av den totala beviljade summan
 • Om de grundläggande förutsättningarna för bidraget ändras eller om inte alla medel nyttjas under projektets gång ska kultur- och fritidsförvaltningen omgående kontaktas för eventuell justering eller återbetalning av utbetalat bidrag
 • Projektbidrag ges inte till politiska partier, religiösa samfund, välgörenhetsorganisationer eller projekt som drivs av kommunal, regional eller statlig aktör. Bidrag ges inte till välgörenhetsprojekt, reseersättning, investeringar i lokaler
 • Redovisning av genomfört projekt ska lämnas senast två månader efter avslutat projekt

Så ansöker du

Ansökan görs löpande under året, senast två månader innan projektets start. Under perioden 1 juni till 1 augusti behandlas inga nya ansökningar. Det går att skicka in ansökningar som vanligt, men räkna med att det blir lite längre handläggningstid för ditt projekt.

Här hittar du ansökningsblankett Pdf, 163.8 kB..

I ansökan ska du beskriva hur projektet kan bidra till kultur- och fritidsnämndens mål.

Ansökan skickar du till:
Kultur- och fritidsförvaltningen
432 80 Varberg

Vid större projekt, kontakta gärna kultur- och fritidsförvaltningen för en dialog.

Redovisning

Senast två månader efter avslutat projekt ska en redovisning av hur projektet har gått skickas till kultur- och fritidsförvaltningen. Om de grundläggande förutsättningarna för projektet har ändrats måste bidraget återbetalas.

Fyll i blanketten för redovisning av projektbidrag Pdf, 309.2 kB. och skicka den till kfn@varberg.se eller per post till:

Kultur- och fritidsförvaltningen
432 80 Varberg

Villkor för att kunna få bidrag

För att en förening ska kunna söka föreningsbidrag måste både allmänna och särskilda bestämmelser uppfyllas.

Kommunala bidrag ges i huvudsak till ideella föreningar, men det finns också stödformer som kan sökas av andra organisationer, grupper eller privatpersoner. För att kunna söka stöd från kultur- och fritidsnämnden finns ett antal grundläggande kriterier som måste vara uppfyllda. Dessa sammanställs under rubrikerna nedan:

Värdegrund och demokrativillkor

 • Verksamheten ska genomsyras av en tydlig värdegrund som tar sin utgångspunkt i allas lika värde och vara öppen för dem som avser att följa föreningens och organisationens syfte och ändamål
 • Verksamheten ska respektera demokratins grundläggande villkor, vilket betyder att bidrag inte får lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten:
 1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter
 2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde
 3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges
  i 1 eller 2, eller;
 4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket

Bidragsgrunder

 • Verksamhet som får bidrag ska i huvudsak bedrivas inom Varbergs kommungränser
 • Verksamhet som får bidrag från Varbergs kommun ska vara till nytta för allmänheten. Medlemmarna ska inte ha någon ekonomisk vinning
 • Förening som får bidrag ska finnas i Varbergs kommuns föreningsregister
  o Föreningsuppgifterna ska uppdateras årligen av föreningen
  o Bidragssökande förening ska årligen lämna in sina årsmöteshandlingar
 • De kommunala medlen avser att vara en hjälp till självhjälp där bidragen avser att täcka en del av de totala kostnaderna
 • Bidragssökande förening eller organisation ska ha sådan stabilitet och omfattning att ett kommunalt stöd kan motiveras

Redovisning och uppföljning

 • Bidragsmottagande förening eller organisation ska ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning om detta krävs
 • Lämnande av felaktiga uppgifter kan medföra återbetalningsskyldighet av utbetalat bidrag
 • För en bidragstagande förening eller annan organisation med denna riktlinje gäller att man ska följa allmänna eller särskilda bestämmelser annars kan kultur- och fritidsnämnden ompröva beslutet.
 • Erhållna projektmedel skall i de fall de inte används återbetalas

Övrigt

 • Bidragssökande verksamhet ska följa de anvisningar som finns för ansökan och redovisning på varberg.se under respektive bidrag och stöd
 • Undantag från bestämmelserna kan i särskilda fall beslutas av kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun.

Bidragsberättigad förening

 • Bidrag inom idrotts- och fritidsområdet kan endast sökas av föreningar som är verksamma och registrerade i Varbergs kommun. Bidrag kan ej sökas av sektion eller distriktsorganisation
 • Bidragssökande barn- och ungdomsförening ska kunna redovisa minst tio medlemmar i åldern 7 - 25 år. Dessutom ska föreningen ha minst 20 aktiviteter per år
 • Bidragssökande förening med seniorverksamhet ska kunna redovisa minst tio medlemmar i åldern 65 år och äldre
 • Bidragssökande förening för personer med funktionsnedsättning ska kunna redovisa minst 10 medlemmar, i alla åldrar.

Barn- och ungdomsverksamhet

 • Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet uppmanas att jobba för att aktivt rekrytera barn och ungdomar till sina verksamheter. Verksamheterna uppmanas även rikta sig till flera åldersintervaller
 • Idrottsföreningen ska verka för att barnens idrottsutövande är lekfullt, allsidigt och bygger på barnens egna behov och förutsättningar. Det betyder att barnidrotten, för barn upp till 12 år, är befriad från elitsatsningar, urval och utslagning
 • Barn upp till 12 års ålder ska ha rätt att delta i det pojk-, flick- eller mixade lag som de önskar
 • Idrottsföreningen ska se till att övergången mellan barn- och ungdomsidrotten sker successivt och tar hänsyn till individens olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt. Med ungdomsidrott avses idrott vid 13 - 25 års ålder
 • Verksamheten för barn i föreningen ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Utifrån detta ska ledarutbildningen i föreningen prioriteras. Föreningen har ett stort ansvar för att de ledare som rekryteras är lämpade för att arbeta med barn och unga

Övrigt

 • De kommunala bidragen avser att vara en hjälp till självhjälp. Medlemmarna ska därför själva bidra genom att betala en skälig medlemsavgift samt att i övrigt på andra sätt medverka till stödjande av föreningens ekonomi. Bidragen avser att täcka en del av de totala kostnaderna
 • Aktiviteterna ska vara alkohol- och drogfria.

Publicerad den:

Senast Ändrad: