Kultur- och fritidsnämndens mål och ansvarsområden

Kultur- och fritidsnämnden ansvar för det kommunala kultur- och fritidsutbudet i Varberg.

Kultur- och fritidsnämndens mål

Kultur- och fritidsnämnden har med utgångspunkt i Varbergs kommuns vision och kommunfullmäktiges fyra strategiska målinriktningar antagit följande tre mål:

En kultur- och fritidsverksamhet för alla

Kultur- och fritidsnämnden verkar för en bred verksamhet där alla människor ges möjlighet till samvaro, sammanhang och utveckling genom att:

 • Utveckla verksamheten utifrån dialog med mottagaren, verksamhetens uppdrag och den bästa tillgängliga kunskapen.
 • Utveckla samverkan med kommunens övriga verksamheter, föreningar, civilsamhälle, näringsliv och andra organisationer.
 • Bidra till en god och jämlik hälsa genom hela livet.

En grön och klimatmedveten verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden tar ansvar för hållbar utveckling med särskilt fokus på den ekologiska dimensionen genom att:

 • Värna naturområden och kulturmiljöer för att skapa möjlighet till upplevelser,
  rekreation och ett aktivt friluftsliv.
 • Erbjuda attraktiva kultur- och fritidsanläggningar med hög tillgänglighet.
 • Öka kunskap och utveckla arbetssätt för minskad klimatpåverkan både internt och
  externt.

En effektiv, hållbar och nytänkande förvaltning

Kultur- och fritidsnämnden möter samhällsförändringar och de högre krav som ställs på kommunen genom att:

 • Utveckla ett processorienterat arbetssätt i verksamheten.
 • Utveckla ett innovativt förhållningssätt, där ny teknik är ett verktyg, för att förenkla
  och effektivisera.
 • Skapa en robust och motståndskraftig förvaltning inför och vid samhällsstörning och
  krissituation.

Ansvarsområden

Nämnden beslutar bland annat om:

 • kommunens idrottsanläggningar
 • bidrag till föreningar
 • konst- och kulturverksamhet
 • kulturskola
 • biblioteksverksamhet
 • mötesplatser och fritidsaktiviteter för ungdomar, seniorer och personer med funktionsnedsättningar.

Ansvarig förvaltning

Kultur- och fritidsförvaltnignen förbereder och genomför de beslut som kultur- och fritidsnämnden fattar.

Publicerad den:

Senast Ändrad: