Rådgivande organ

Varbergs kommun har tre rådgivande organ knutna till sig. Det är kommunala tillgänglighetsrådet, kommunala pensionärsrådet och folkhälso- och trygghetsrådet.

Det kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet är till för att ge funktionshindrade och äldre möjlighet till inflytande över frågor som särskilt berör dem. Folkhälso- och trygghetsrådet är en samverkansgrupp kring frågor som rör folkhälsa samt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande verksamhet.

Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan handi­kapp­organisationerna och kommunen.

Frågorna som tas upp i tillgänglighetsrådet ska vara av övergripande karaktär. Rådet sammanträder cirka fyra gånger per år.

Kommunala tillgänglighetsrådet består av 9 ledamöter och 5 ersättare. Ledamöterna är representanter från socialnämnden, kommunstyrelsen och handikapporganisationer som tillhör en rikssammanslutning.

Kommunala tillgänglighetsrådet - Förtroendevalda Varbergs kommun (tromanpublik.se) Länk till annan webbplats.

Kommunala tillgänglighetsrådets referensgrupp

KTR:s referensgrupp är sammansatt av ett 22 tal föreningar. Varje förening har en ordinarie ledamot och en ersättare. Dessa utses av respektive förening. Referensgruppen väljer representanter till KTR. Referensgruppen sammanträder sex gånger per år.

  • Den främsta uppgiften för referensgruppen är att ha ett bra samarbete med kommunens politiker, förvaltningar och bolag för ett Varberg för alla.
  • På träffarna diskuterar föreningarna frågor som skall tas upp i KTR.
  • Påverkansarbete mot kommunen och privata fastighetsägare om tillgänglighet i och utanför deras fastigheter.
  • Sprida information om funktionsnedsättningar i olika forum.
  • Via sin Tillgänglighetsgrupp kontrollera olika objekt för att bedöma tillgängligheten och otillgängligheten.

Kontaktuppgifter

För den som vill veta mer går det bra att kontakta:
Johannes Persson, ordförande
Telefon: 0728-46 10 44
E-post: johannes.persson@dhr.se

Marie Johansson, kanslist på referensgruppens kansli
Adress Magasinsgatan 17, Folkets Hus
432 45 Varberg
Telefon: 0340-61 12 20
E-post: ktrreferensgrupp@gmail.com

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd, samverkan och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.  Varbergs kommun ska informera rådet om planer och förändringar som berör pensionärerna och ta tillvara rådets synpunkter och förslag. På så sätt har rådets representanter möjlighet att arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten som berör äldres möjligheter till god livskvalitet. Frågorna som tas upp i pensionärsrådet ska vara av övergripande karaktär. Rådet sammanträder cirka fyra gånger per år.

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden och består av 11 ordinarie ledamöter och 11 suppleanter. Ledamöterna är representanter från socialnämnden, kommunstyrelsen och de pensionärsorganisationer som tillhör en rikssammanslutning.

Kommunala pensionärsrådet - Förtroendevalda Varbergs kommun (tromanpublik.se) Länk till annan webbplats.

Folkhälso- och trygghetsrådet

Folkhälso- och trygghetsrådet är en samverkansgrupp kring frågor som rör folkhälsa samt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande verksamhet i Varberg. Rådet sammanträder cirka fyra gånger per år.

I rådet ingår ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen, förskole- och grundskolesnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, hamn- och gatunämnden och byggnadsnämnen samt närpolischefen i Varberg och en representant från kommunalförbundet Räddningstjänst Väst. Tjänstemän från motsvarande förvaltningar medverkar också vid rådets sammanträden.

Folkhälso- och trygghetsrådets viktigaste arbetsuppgifter är att följa utvecklingen inom folkhälso- och trygghetsområdet i kommunen och hålla sig informerade om insatser på området. Att genomföra gemensamma insatser samt att följa upp och utvärdera resultat av dem är också en av rådets uppgifter.

Publicerad den:

Senast Ändrad: