Visselblåsning i Varbergs kommun

I all offentlig verksamhet är det viktigt att tidigt kunna fånga upp och agera på eventuella signaler om missförhållanden. Varbergs kommun har därför en visselblåsarfunktion där medarbetare och andra som har en arbetsrelaterad relation till kommunen anonymt kan anmäla misstankar om oegentligheter eller allvarliga fel.

Detta är visselblåsning

I Varbergs kommuns visselblåsarfunktion kan medarbetare och andra med en arbetsrelation till kommunen, rapportera om misstanke om allvarliga missförhållanden. Det som rapporteras kan exempelvis handla om:

 • allvarliga säkerhetsbrister
 • bedrägeri eller ekonomisk brottslighet
 • muta eller korruption
 • jäv eller att närstående gynnas
 • stöld eller annat lagbrott
 • systematiska tjänstefel.

Visselblåsarfunktionen har införts med stöd av lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, som bland annat innehåller skydd för den som visselblåser.

Visselblåsarfunktionen kan användas för att anmäla oegentligheter eller misstankar om missförhållanden som strider mot EU-rätt eller svensk rätt samt andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Då ska visselblåsningstjänsten inte användas

 • Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att lämna synpunkter på hur kommunens verksamheter bedrivs. Denna typ av synpunkter hänvisas till kommunens kontaktcenter Varberg direkt. Kontakta oss
 • Använd inte tjänsten för klagomål eller allmänna synpunkter på arbetsgivaren gällande exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering.
 • Kommunens visselblåsarfunktion ska inte användas för att visselblåsa om missförhållanden inom kommunens bolag. Sådana visselblåsningar görs direkt till respektive bolags egen visselblåsarfunktion eller genom visselblåsning till statliga myndigheter.
 • Visselblåsarfunktionen får inte användas för att rapportera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen.

Personer som kan använda visselblåsarfunktionen

Det finns ett lagstadgat skydd för visselblåsare som tillhör någon av följande personkategorier:

 • anställda
 • volontärer och praktikanter
 • personer som söker jobb, praktik eller volontärplats i kommunen
 • personer som utför arbete under kommunens kontroll och ledning eller som står till förfogande för sådant arbete
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag, till exempel konsulter
 • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av information under tiden i verksamheten.

Du som anmäler är skyddad

Skyddet innebär dels att det är förbjudet för kommunen att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, dels att uppgifter om dig är skyddade av sekretess.

Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller alltså inte vid medvetet falsk rapportering. Skyddet gäller inte heller om det du rapporterar om inte kvalificerar sig som en visselblåsning.

Meddelarfriheten gäller

Visselblåsarlagen påverkar inte din rätt att använda den grundlagsskyddade meddelarfriheten. Den innebär i korthet att du som medarbetare som huvudregel har rätt att lämna uppgifter till en journalist i syfte att de ska publiceras i media.

Så går du till väga för att visselblåsa

Varbergs kommun anlitar företaget Qnister AB som på kommunens uppdrag tar emot visselblåsarrapporter. Du kan lämna din rapport via Qnisters digitala system. Rapporten kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras. För att säkerställa din anonymitet bör du skriva av länken istället för att klicka på den, alternativt scanna QR-koden nedan. Av anonymitetsskäl bör du inte heller använda kommunens dator, mobiltelefon eller nätverk vid anmälan.

Länk:
https://whistle.qnister.com/varbergskommun/sv-SE

QR-kod:

QR kod som länkar till visselblåsarfunktionen

Om du inte vill använda det digitala systemet kan du ringa Qnister och förmedla din rapport muntligen via telefon eller boka ett personligt möte, ring 036-330 07 41.

Visselblås via en statlig myndighet

Regeringen har gett ett antal myndigheter i uppdrag att ta emot visselblåsningar inom sina respektive ansvarsområden. Om du inte vill använda kommunens visselblåsarfunktion för att rapportera om missförhållanden kan du rapportera via dessa externa rapporteringskanaler.

Detta händer efteråt

Qnister tar emot din rapport, bedömer om den uppfyller kriterierna för att skyddas enligt visselblåsarlagen och bekräftar att din anmälan tagits emot inom sju dagar.

Din rapport överlämnas i dess helhet till kommunen där en utredningsgrupp utreder händelsen. Gruppen försöker ta reda på vad som hänt och kan föreslå åtgärder. Du får återkoppling på din anmälan inom tre månader.

Om din anmälan inte bedöms omfattas av visselblåsarlagen, det vill säga att den inte faller inom visselblåsarfunktionen ram, överlämnas din rapport till den verksamhet som är berörd.

De får veta att du har visselblåst

Som visselblåsare har du möjlighet att välja att vara anonym genom att inte lämna uppgifter som avslöjar din identitet. I många fall blir är det dock lättare att utreda och åtgärda ett missförhållande om den som utreder vet vem det är som lämnar uppgifter.

Som utgångspunkt är det bara personerna i utredningsgruppen och Qnister som har tillgång till de uppgifter du rapporterar. För att det som rapporteras ska kunna utredas och åtgärdas kan dock uppgifter lämnas vidare inom kommunen eller till andra myndigheter. Det innebär att din och andra personers identitet kan avslöjas för exempelvis polisen, om det behövs för att utreda ett brott.

Det är bara uppgifter som är absolut nödvändiga för att kunna vidta åtgärder som får lämnas vidare.

Sekretessen gäller inte om du rapporterar avsiktligt osant eller gör dig skyldig till brott genom visselblåsningen.

Personuppgiftshantering vid visselblåsarärenden

Regeringen har gett gett ett antal myndigheter i uppdrag att ta emot visselblåsningar inom sina respektive ansvarsområden. Om du inte vill använda kommunens visselblåsarfunktion för att rapportera om missförhållanden kan du rapportera via dessa externa rapporteringskanaler.

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Integritetsskyddsmyndigheten
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Konkurrensverket
 • Livsmedelsverket
 • Läkemedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Regeringskansliet
 • Revisorsinspektionen
 • Skatteverket
 • Skogsstyrelsen
 • Spelinspektionen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Transportstyrelsen

Publicerad den:

Senast Ändrad: