Personuppgiftshantering vid visselblåsarärenden

Nedan följer information om den personuppgiftsbehandling som sker i samband med vår hantering av visselblåsningsärenden samt dina rättigheter som registrerad.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig när det gäller ärenden inom Varbergs kommuns visselblåsarfunktion. Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen ska du i första hand mejla till ks@varberg.se. Det går också bra att kontakta dataskyddsombudet, dataskyddsombud@varberg.se.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen och laglig grund

Ändamålet med behandlingen är att kunna uppfylla de lagkrav som ställs på organisationen att tillhandahålla visselblåsning och genomföra den utredning som ärendena kräver. Ändamålet är också att behandla personuppgifter där det är nödvändigt i samband med uppföljningsärenden. Detta innebär att vi kan behöva behandla personuppgifter för att:

  • hantera rapporterade visselblåsningsärenden
  • tillvarata organisationens rättigheter och skyldigheter utifrån de oegentligheter som framkommer i visselblåsningsärenden
  • uppfylla de lagkrav som ställs på organisationen.

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med visselblåsningsärenden är som utgångspunkt rättslig förpliktelse enligt 5 kap. 2 § i lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med uppföljning av visselblåsningsärenden och andra åtgärder som vidtas med anledning av ett inrapporterat ärende är fullgörande av rättslig förpliktelse eller allmänt intresse i att tillvarata sina rättigheter utifrån misstänkta eller konstaterade oegentligheter.

Utlämnande av uppgifter och personuppgiftsbiträden

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter (till exempel polismyndighet i de fall visselblåsningsärenden leder till polisanmälan). Uppgifter kan också komma att lämnas ut till andra delar av kommunen såsom andra nämnder och bolag inom kommunen i samband med utredning, uppföljning och åtgärdande med anledning av ett visselblåsningsärende.

Meddelanden som kommer in till oss blir som huvudregel allmänna handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta innebär att dessa diarieförs, registreras och vid en begäran kommer att sekretessprövas innan utlämning. Utlämnande sker om det inte föreligger sekretess. Endast särskilt utsedda och behöriga personer kommer att ha åtkomst till informationen för att handlägga ärendena.

Behandling i samband med visselblåsningsärenden sker också hos personuppgiftsbiträden. Dessa får enbart agera på våra instruktioner vilket regleras särskilt i biträdesavtal.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter som förekommer i ett visselblåsningsärende kommer som utgångspunkt sparas i två år från det att ärenden avslutats. Uppgifter ej nödvändiga för ärendet gallras tidigare.

Dina rättigheter som registrerad

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att:

  • få veta hur dina uppgifter har behandlats,
  • få dina personuppgifter raderade eller rättade,
  • få dina personuppgifter flyttade,
  • när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör,
  • lämna klagomål till Integritetsmyndigheten.

Observera att dina rättigheter enligt ovan kan påverkas av den tystnadsplikt som gäller för visselblåsningsrelaterade uppgifter samt för de fall ett röjande gör att utredningen försvåras. Möjligheten att utöva dina rättigheter kommer att bedömas utifrån bland annat den rättsliga grunden och ändamålet för aktuell behandling.

Publicerad den:

Senast Ändrad: