Revisorer

Kommunens revisorer arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige. Revisorernas uppdrag är att självständigt granska kommunens verksamhet och ekonomi. De ska kontrollera att alla kommunens räkenskaper sker i överensstämelse med gällande kommunal revision och reglemente.

Revisorernas uppgift är att årligen granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna och styrelserna är tillräcklig. Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheterna i kommunens bolag.

Revisionsrapporter

När revisorerna granskat en verksamhet, sammanställer de sin granskning i en revisionsrapport. Rapporten sänds till berörda styrelser och nämnder och blir samtidigt offentlig. Många av de granskningar som görs syftar till att identifiera problem, föreslå omprövningar av pågående verksamheter och ge impulser till förbättringar.

Revisionsberättelse

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. I revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i företagen – med granskningsrapport och revisionsberättelse. Revisionsberättelsen finns i Årsredovisningen.

Revisorernas organisation

Kommunen har nio revisorer, som är utsedda av kommunfullmäktige.

  • Ordförande, Björn Johansson (S)
  • Vice ordförande, Lars Oskarsson (KD)

I förtroendemannaregistret kan du se alla Kommunens revisorer (tromanpublik.se) Länk till annan webbplats.

Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och ersättare till kommunens aktiebolag och revisorer med ersättare i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.

Revisorernas sakkunniga biträde

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Kommunen har avtal med KPMG AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad den:

Senast Ändrad: