Så fungerar kommunen

Kommunen ansvarar för en stor del av samhällsservicen där du bor, till exempel barnomsorg, skola, äldreomsorg, parker, trafik och socialtjänst. En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga. Varbergs kommun har även valt att jobba aktivt med exempelvis turism, kultur och nyföretagande.

I kommunallagen står det att det måste finnas en politisk ledning i form av kommunfullmäktige och en kommunstyrelse i varje kommun. En kommun måste också ha en valnämnd, överförmyndarnämnd och en krisledningsnämnd. Därutöver kan varje kommun själv bestämma vilka andra nämnder den behöver. Varbergs kommun har 12 nämnder.

Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens riksdag och är högsta beslutande organ. Fullmäktige består av 61 ledamöter och 35 ersättare där kommunens invalda politiska partier är representerade.

Vart fjärde år väljer kommuninvånarna politiker till kommunfullmäktige. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen och regionen. Varbergs kommuns förtroendevalda politiker företräder invånarna och är ytterst ansvariga för kommunens service och tjänster.

Kommunfullmäktige beslutar exempelvis om budget, skattesats och avgifter för kommunal service.

Kommunfullmäktige - läs mer

Kommunstyrelsen leder och samordnar

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen i Varbergs kommun består av 13 ledamöter och 7 ersättare.

Kommunstyrelsens uppdrag är att övergripande ansvara för att utveckla den kommunala verksamheten, leda och samordna kommunens angelägenheter och bevaka frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa att de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om också följs.

Kommunstyrelsen

Nämnderna sätter politiska mål för sitt ansvarsområde

I nämnderna sitter förtroendevalda politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige bestämmer även vilka områden varje nämnd ska ansvara för. Det gör de genom ett så kallat reglemente som definierar varje nämnds uppdrag. Nämndernas viktigaste uppgift är att bryta ner de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till sina egna ansvarsområden.

Nämnderna styr vad kommunen ska göra inom sina respektive verksamhetsområden genom att sätta upp politiska mål. Varje nämnd har en förvaltning med anställda medarbetare som utför det arbete nämnderna beslutat om. Undantag är valnämnden och krisledningsnämnden. Deras förvaltning sköts av kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunens nämnder

Utskott bereder ärenden

Nästan alla nämnder i Varbergs kommun har ett eller flera utskott som bereder ärenden åt nämnden. Det betyder att ärenden ska passera utskottet för ställningstagande innan beslut tas i nämnden. Ett utskott är en instans med en mindre samling ledamöter som förbereder ärenden som ska till nämnden. En nämnd kan även delegera beslut till utskotten, det vill säga ge utskottet mandat att besluta i ärenden för nämndens räkning.

Förvaltningarna utför

De allra flesta nämnder har en förvaltning som består av anställda medarbetare, de kallas också tjänstepersoner. Till exempel har byggnadsnämnden en förvaltning som heter stadsbyggnadskontoret. Förvaltningarna sköter den dagliga verksamheten och utför de uppdrag som nämnderna beslutar om. Undantag är valnämnden och krisledningsnämnden. Deras förvaltning sköts av kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunens förvaltningar

Intressegrupper ger råd

Det är viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. För detta ändamål har Varbergs kommun tre rådgivande organ knutna till sig. Det är kommunala tillgänglighetsrådet, kommunala pensionärsrådet och folkhälso- och trygghetsrådet. Varje råd har cirka fyra möten per år och det är några av kommunens politiker som är representerade i respektive råd.

Rådgivande organ i Varbergs kommun

Kommunrevisionen granskar

För att säkerhetsställa att Varbergs kommun sköter sin verksamhet på ett korrekt sätt utser kommunfullmäktige revisorer. Revisorerna granskar hela den kommunala verksamheten oavsett i vilken form den bedrivs och ser till att de krav som finns följs.

Kommunrevisionen

Bolag och kommunalförbund

Det finns också ett antal kommunala bolag och ett kommunalförbund där bolagsstyrelser respektive direktion beslutas av kommunfullmäktige. Bolagen och kommunalförbundet har ansvar för till exempel vattenförsörjning, hamnverksamheten, bostäder och räddningstjänst.

Bolag och kommunalförbund

Publicerad den:

Senast Ändrad: