Stöd till studieförbund

Kommunalt bidrag utgår till avdelning som tillhör godkänt studieförbund och till verksamhet som är bidragsberättigad (enligt Folkbildningsrådet) och genomförs i Varbergs kommun.

Tillhör din avdelning ett studieförbund som är godkänt av Folkbildningsrådet? Genomförs din verksamhet i Varbergs kommun och är bidragsberättigad enligt Folkbildningsrådets fastställda normer? Då kan du söka kommunalt bidrag!

Ansökan

Ansökan görs senast 1 december för kommande verksamhetsår.

Så ansöker du

Ansök i Interbook Go Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det finns en lathund framtagen för att göra en bidragsansökan.

 • Med ansökan ska verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse bifogas.
 • Det ska också bifogas ett kommunsammandrag av all bidragsberättigad verksamhet för det senaste verksamhetsåret. Av redovisningen ska man kunna avläsa verksamheten och resursanvändningen i Varbergs kommun.
 • Utöver detta ska en utvärdering av föregående års verksamhet bifogas

Redovisning

Redovisning av föregående års verksamhet och ekonomi ska lämnas in efter årsmötet, dock senast 1 december i samband med ansökan om nytt bidrag.

 • Kommunalt bidrag utgår till avdelning som tillhör av Folkbildningsrådet godkänt studieförbund
 • Kommunalt bidrag utgår till verksamhet som är bidragsberättigad enligt Folkbildningsrådets fastställda normer och som genomför verksamhet i Varbergs kommun
 • Kommunens syfte med stöd till folkbildning och de lokalt verksamma studieförbunden är att främja och fördjupa ett demokratiskt samhällsliv. Kommunen vill genom sitt stöd till studieförbunden:
  - Stimulera och stödja ett fritt och folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete.
  - Utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån genom att skapa möjligheter för ett fritt och frivilligt kunskapssökande i samverkan med andra.
  - Stärka människors möjligheter att påverka och förändra sina egna livsvillkor och samhällets utveckling.
  - Särskilt prioritera verksamhet som anordnas för socialt eller kulturellt eftersatta grupper.
 • Anslaget till studieförbunden fördelas som verksamhets-, organisations- och tillgänglighetsbidrag. Mer information om respektive bidrag och fördelning mellan dem kan hittas i Riktlinje Kommunala bidrag Pdf, 429.7 kB..
 • Ansökan om bidrag för kommande verksamhetsår görs senast 1 december.
 • Med ansökan ska verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisions-berättelse bifogas. Det ska också bifogas ett kommunsammandrag av all bidrags-berättigad verksamhet för det senaste verksamhetsåret. Av redovisningen ska man kunna avläsa verksamheten och resursanvändningen i Varbergs kommun
 • Utöver detta ska en utvärdering av föregående års verksamhet bifogas
 • Visar något studieförbund på stora förändringar i sin verksamhet eller inte beaktar kommunens krav på redovisning av verksamheten, kan stödet omprövas
 • Bidraget utbetalas senast den 15 februari efterföljande år
 • Studieförbund med kommunalt stöd välkomnas att delta i dialogmöten med kultur- och fritidsförvaltningen vid ca två tillfällen under verksamhetsåret, där förvaltningen inbjuder till utbyten av synpunkter, utbildningsteman och utvecklingsperspektiv för kulturområdet
 • Vid arrangemang där studieförbundet samverkar med kultur- och fritidsförvaltningen skall Varbergs kommuns logotyp användas i informationsprodukter. Om lokal hyrs i kulturhuset Komedianten ska även Komediantens grafiska profil användas

Dessutom måste ett antal allmänna kriterier uppfyllas för att föreningen ska kunna söka bidrag.

Läs om Allmänna bestämmelser för bidrag,stöd och stipendier

Kommunala bidrag ges i huvudsak till ideella föreningar, men det finns också stödformer som kan sökas av andra organisationer, grupper eller privatpersoner. För att kunna söka stöd från kultur- och fritidsnämnden finns ett antal grundläggande kriterier som måste vara uppfyllda. Dessa sammanställs under rubrikerna nedan:

Värdegrund och demokrativillkor

 • Verksamheten ska genomsyras av en tydlig värdegrund som tar sin utgångspunkt i allas lika värde och vara öppen för dem som avser att följa föreningens och organisationens syfte och ändamål
 • Verksamheten ska respektera demokratins grundläggande villkor, vilket betyder att bidrag inte får lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten:
 1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter
 2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde
 3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges
  i 1 eller 2, eller;
 4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket

Bidragsgrunder

 • Verksamhet som får bidrag ska i huvudsak bedrivas inom Varbergs kommungränser
 • Verksamhet som får bidrag från Varbergs kommun ska vara till nytta för allmänheten. Medlemmarna ska inte ha någon ekonomisk vinning
 • Förening som får bidrag ska finnas i Varbergs kommuns föreningsregister
  o Föreningsuppgifterna ska uppdateras årligen av föreningen
  o Bidragssökande förening ska årligen lämna in sina årsmöteshandlingar
 • De kommunala medlen avser att vara en hjälp till självhjälp där bidragen avser att täcka en del av de totala kostnaderna
 • Bidragssökande förening eller organisation ska ha sådan stabilitet och omfattning att ett kommunalt stöd kan motiveras

Redovisning och uppföljning

 • Bidragsmottagande förening eller organisation ska ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning om detta krävs
 • Lämnande av felaktiga uppgifter kan medföra återbetalningsskyldighet av utbetalat bidrag
 • För en bidragstagande förening eller annan organisation med denna riktlinje gäller att man ska följa allmänna eller särskilda bestämmelser annars kan kultur- och fritidsnämnden ompröva beslutet.
 • Erhållna projektmedel skall i de fall de inte används återbetalas

Övrigt

 • Bidragssökande verksamhet ska följa de anvisningar som finns för ansökan och redovisning på varberg.se under respektive bidrag och stöd
 • Undantag från bestämmelserna kan i särskilda fall beslutas av kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun.

Publicerad den:

Senast Ändrad: