Skiss över hur ny bebyggelse kan komma att se ut vid Jonstakarondellen. 

Skiss över hur den nya bebyggelsen kan komma att se ut vid Jonstakarondellen.

Jonstaka, Södra Näsvägen

Cirka 3,5 kilometer söder om Varberg, söder om rondellen vid Jonstaka, föreslås flerbostadshus med möjlighet till affärsverksamhet i bottenplan.

På fastigheterna finns idag byggnader för industriverksamhet.

Förslaget omfattar åtta friliggande byggnader, ett parkeringshus/källargarage, nätstation och komplementbyggnader. Högsta höjd på bebyggelsen motsvarar 5,5 våningar mot Västkustvägen i öster och mot åkermarken i söder. Mot villabebyggelsen i norr tillåts 4,5 våningar och mot bebyggelsen västerut 3,5 våningar.

Med nya bostäder skapas en variation i bostadsutbudet och med området kan entrén till staden från söder förbättras.

Lagakraftvunnen detaljplan

Bostäder, kontor och verksamheter vid Jonstakarondellen

Utbyggnad av infrastruktur

Ny infart till området ifrån Södra Näsvägen. Ägovägen kompletteras med trottoarer.

Tidplan

Byggnation är planerad att starta cirka 2025.

Karta

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Johanna Kling
Exploateringsingenjör

Fakta

Tage och Söner Byggnads AB samt Peab bostad vill utveckla kvarteret söder om Jonstakarondellen, där det idag finns industrilokaler.

Fastighet: Nygård 1:46, Nygård 1:203