Illustration över nya flerbostadshus på Södra Sörse.

Illustration: Varbergs Bostad

Södra Sörse, Adjunkten, centrum

Stadsdelsutvecklingen av Sörse fortsätter med planer på ytterligare cirka 250–300 nya lägenheter på Södra Sörse.

Detaljplanen för Södra Sörse vann laga kraft i januari 2019. Byggnationen är tänkt att ersätta den befintliga parkeringen utmed Västkustvägen.

Efterfrågan på hyresrätter är stor i Varberg. Med detta projekt kommer Sörse växa som stadsdel och kunna erbjuda ett större utbud av hyresrätter. Detaljplanen tillåter även service och handel inom området.

Arbetet med planeringen av projektet pågår och byggstarten är i dagsläget inte fastställd.

Lagakraftvunnen detaljplan

Detaljplan för Södra Sörse, Adjunkten 6 med flera Länk till annan webbplats.

Utbyggnad av infrastruktur

Befintliga gång- och cykelvägar kommer att förstärkas.

Tidplan

Preliminär byggstart under senare delen av 2024.

Karta

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Johanna Kling
Exploateringsingenjör
Kontakt
Kontaktbild
Varbergs Bostad
Kommunalt bostadsbolag

Fakta

Varbergs Bostad planerar nya lägenheter utmed Västkustvägen.

Fastighet: Adjunkten 6