Östra Hamnvägen

Östra Hamnvägen ska byggas om för att harmonisera med kommande Västerport, stationsområdet och Farehamnen. Gatan blir en viktig inkörsport till centrala Varberg.

Varför bygger vi?

Ombyggnaden av Östra Hamnvägen är ett projekt med nära koppling till utbyggnaden av Västerport, stationsområdet och Farehamnen. Tanken är att både skapa en attraktiv och grönskande inkörsport till Varberg samt skapa förutsättningar för trafiken att flyta tryggt och smidigt för alla trafikanter.

En förstudie för Östra Hamnvägen har tagits fram för den framtida utformningen av gatan. Eftersom gatan kommer behöva anläggas i etapper samtidigt som stationsområdet och Västerport växer norrut pågår uppdateringar och kompletteringar.

En viktig förutsättning är samordning med ledningsdragning inom Östra Hamnvägens gatusektion. Även eventuell utbyggnad av fjärrkyla är en ny funktion som diskuterats under förstudien.

Kommunen har avsatt medel genom stadsutvecklingsprojektet för att anpassa Östra Hamnvägen till de nya förutsättningarna.

Hur kommer det bli?

Utredningen visar att cykelbana enbart behövs på den östra sidan av Östra Hamnvägen. Vi skapar även plats för grönska genom en dubbelsidig trädallé med fältskikt, vilket innebär flera positiva ekosystemtjänster och möjliggör att dagvattnet kan tas om hand lokalt på plats. Hur gestaltningen förändras längs sträckan, som löper från en urban miljö till en mer lantlig karaktär, har också studerats.

Södra delen

Byggnation av gatans södra del beräknas starta samtidigt som stationsområdet och de södra kvarteren i Västerport påbörjas. Gatan behöver följa med i den höjdsättning som omkringliggande mark kräver och anläggas samtidigt med alla andra omkringliggande funktioner som till exempel ledningsarbete och avvattning. Därefter anläggs gatan i etapper allteftersom exploateringen fortlöper längs sträckan norrut.

Karta

Senast publicerad:

Kontakt
Magnus Rabe
Projektledare

Fakta

Förstudie. Utformning och ombyggnad av Östra Hamnvägen.

Startpunkt

 1. Genomfört

  Behovsanalys

  Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

 2. Genomfört

  Åtgärdsval

  I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

 3. Genomfört

  Förstudie

  Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

 4. Genomfört

  Investeringsbeslut

  Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

 5. Pågående

  Planering

  Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

 6. Pågående

  Byggnation

  Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

Slutpunkt