Stöd till våldsutsatta

Om du har utsatts för våld kan du få hjälp med bland annat skyddat boende, samtalsstöd och ekonomisk stöttning. Vi erbjuder även hjälp till dig som bevittnat våld.

Om du är utsatt för eller har utsatts för våld i nära relation kan du kontakta socialförvaltningen för att få hjälp.

Kontakt
Mottagningsgruppen
Telefontid: vardagar kl 9-12 och 13-15

Våld i en nära relation kan se ut på många olika sätt och innefatta många olika typer av både fysiskt och/eller psykiskt våld. Det kan till exempel handla om hot, kränkningar, kontroll och inskränkningar av livsrummet.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas av begränsningar och hot, som används för att bevara en familjs heder. Våldet kan ske genom olika former av kontroll och bestraffningar, om familjens/släktens regelsystem bryts.

Om du upplever att du inte får bestämma själv över din kropp och din sexualitet, vem du får vara tillsammans med, gifta dig med eller om du inte får styra över dina egna livsval såsom skola, arbete och vänner, kan du vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan också handla om du riskerar att bli utsatt för könsstympning, bortförd mot din vilja eller tvångsgifte.

Du kan också vara utsatt om du förväntas kontrollera och övervaka dina kvinnliga släktingar, där syftet är att bevara familjens heder.

Människohandel och prostitution

Socialtjänsten har ett ansvar för dig som utsätts för människohandel, prostitution eller sex mot ersättning. Du kan få hjälp och stöd av Socialtjänsten.

Råd till dig som är utsatt för våld

Vid omedelbar fara, ring 112.

För dagbok

Anteckna med datum varje gång du eller någon närstående blir utsatt för någon typ av våld eller hot.

Berätta för någon

Tala med någon du har förtroende för om vad du är med om. Även om du inte orkar göra något åt saken just nu finns det i alla fall någon som vet hur du har det. Be någon om nyckel till deras bostad så att du alltid har någonstans att ta vägen om du hastigt måste fly.

Sök vård

Uppsök läkare för undersökning och vård. Våga berätta för läkaren vad du har varit med om. Läkaren ska fotografera och dokumentera skador som du kan använda vid en eventuell polisanmälan.

Ha beredskap

Försök ha följande saker lättillgängliga om du måste lämna hemmet:

  • Identitetshandlingar och pass till dig och eventuella barn
  • Eventuella viktiga medicinska dokument, recept och mediciner
  • Telefonnummer och adresser som kan vara särskilt viktiga
  • Bankkort
  • Nyckel till bostaden
  • Andra handlingar som är viktiga för dig och eventuella barn

Stöd till barn under 18 år

Att växa upp i en familj där det förekommer våld, är lika skadligt som att själv vara utsatt. Vi erbjuder stöd och hjälp till dig under 18 år som bevittnat eller varit utsatt för våld i din familj eller av annan närstående.

Senast publicerad: