Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd (socialbidrag)

Du som bor eller vistas i Varbergs kommun och inte kan försörja dig på egen hand, kan ha rätt till ekonomiskt bistånd, också kallat socialbidrag.

Rätten till ekonomiskt bistånd är behovsprövat, och regleras i socialtjänstlagen. För att ha rätt till ekonomiskt bistånd krävs att du är anmäld på Arbetsförmedlingen och att du är aktivt arbetssökande, eller att du är sjukskriven och har kontakt med läkare. Om du har andra problem, till exempel beroendeproblematik, som hindrar dig från att arbeta behöver du ta emot den vård och behandling som bedöms lämplig för dig. För att vara berättigad en boendekostnad ska du i regel ha fyllt 25 år.

Det ekonomiska biståndet är utformat för att täcka dina mest grundläggande behov, så som kostnader för mat och boende, och beräknas enligt en riksnorm som bestäms årligen av regeringen och gäller i hela landet. Riksnormen är den minsta summan som behövs för att en familj ska klara sin försörjning, och räknas ut genom en satt summa för varje person i en familj, som är olika stor beroende på personernas ålder. Dessutom lägger man till ett belopp för familjens gemensamma utgifter.

Riksnormen ska täcka alla familjemedlemmarnas behov av: mat, kläder och skor, hälsa och hygien, telefonräkning, dagstidning, förbrukningsvaror, lek och fritid. Utöver det som ingår i riksnormen räknar vi med en del andra kostnader. Det kan handla om skäliga kostnader för bland annat bostad, hushållsel, läkarvård och medicin.

Ekonomiskt bistånd – för privatpersoner - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Beräkna om du har rätt till ekonomiskt bistånd

Du kan själv göra en provberäkning, för att se om du har rätt till ekonomiskt bistånd, genom att fylla i dina uppgifter i vår e-tjänst.

Så ansöker du om ekonomiskt bistånd

Inför din ansökan om ekonomiskt bistånd

För att ansöka om ekonomiskt bistånd, kontaktar du oss via telefon. Då görs en första bedömning av din situation och om du kan ha rätt till biståndet får du en tid för ett första möte med socialsekreterare.

Inför mötet behöver du ta fram vissa handlingar för att kunna styrka din ekonomiska situation och redovisa dina tillgångar. Du kommer behöva visa upp dina bankkonton ungefär tre månader tillbaka i tiden.

Första mötet

Det är viktigt att du har med alla handlingar till ditt första möte med din socialsekreterare och att dessa är korrekt ifyllda. Om du är arbetslös skickas en remiss till kommunens arbetsmarknadsenhet för att så fort som möjligt komma igång med en arbetsmarknadsinsats. En handlingsplan görs för att du komma till egen försörjning så fort som möjligt.

Beslut

Det kan krävas fler möten för att få ett beslut om huruvida du har rätt till ekonomiskt bistånd eller inte. Om du har rätt till ekonomiskt bistånd betalas pengarna ut till ditt bankkonto inom några dagar. Om du inte har rätt till ekonomiskt bistånd får du ett avslagsbeslut som du har rätt att överklaga.

Fortsatt behov av ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Om du har behov av fortsatt bistånd/försörjningsstöd behöver du göra en ny ansökan varje månad, och rätten till bistånd prövas återigen. Du måste bland annat sköta dina åtaganden ha regelbunden kontakt med din socialsekreterare.

Överklagan

Om du inte fått den hjälp eller stöd du ansökt om hos socialtjänsten kan du överklaga beslutet. Nästan alla beslut som fattas, går att överklaga.

Det är endast du som berörs av beslutet (eller din legala företrädare) som kan överklaga. Om du är vårdnadshavare för barn under 15 år, kan du överklaga barnets beslut. Är du barn och över 15 år, kan du själv överklaga ett beslut. Om du fått ett beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) får du stöd av ett juridiskt ombud/företrädare som utses av domstolen.

Du lämnar din överklagan till din socialsekreterare, eller skickar det till socialförvaltningen. Överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Överklagan ska innehålla vilket beslut du vill överklaga samt varför du anser att det ska ändras, och vilken ändring du vill ha. Du kan bifoga handlingar som du tycker har betydelse i ärendet. Kom ihåg att underteckna din överklagan och uppge ditt namn, personnummer, adress och eventuellt telefonnummer.

När överklagan inkommit görs en bedömning av din socialsekreterare, utifrån den information du lämnat. Om socialsekreteraren inte ändrar beslutet skickas din överklagan till Förvaltningsrätten som då avgör genom dom. Även Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till Kammarrätten och i sista hand Högsta förvaltningsöverdomstolen.

Ändrade förhållanden

Du som söker och får ekonomiskt bistånd är skyldig att meddela alla förändringar av inkomster eller utgifter till socialkontoret. Du måste också meddela om du flyttar ihop eller isär, om du delar bostaden med någon eller om du flyttar till annan bostad. Om du lämnar osanna eller ofullständiga uppgifter kan du bli åtalad för bedrägeri.

Kontakt
Mottagningstelefonen
Telefontid: vardagar kl 10-12

Publicerad den:

Senast Ändrad: