Lagar, regler och villkor för ekonomiskt bistånd

Rätten till ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) regleras i Socialtjänstlagen.

Rätt till ekonomiskt bistånd

Till skillnad från de flesta andra bidragssystem, som sjukersättning och arbetslöshetsersättning, är rätten till ekonomiskt bistånd behovsprövad. Du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd om du saknar förmåga att försörja dig själv. Du som söker ekonomiskt bistånd måste personligen besöka socialkontoret, redovisa dina inkomster och utgifter och lämna de upplysningar handläggare på socialkontoret behöver. Du som söker ekonomiskt bistånd får lämna ditt tillstånd till handläggare att kontrollera uppgifter. Handläggarna kontrollerar exempelvis att du är aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen, hur stora belopp som utbetalas av Försäkringskassan eller om Skatteförvaltningen kommer att utbetala skatteåterbäring.

Riksnorm

Regeringen bestämmer varje år en riksnorm som är densamma i hela landet. Riksnormen grundar sig på Konsumentverkets studier av konsumtion och priser. Riksnormen är så konstruerad att det finns en summa för varje person i en familj, olika stor beroende på ålder. För att räkna ut familjens behov lägger man ihop dessa summor. Dessutom lägger man till ett belopp för familjens gemensamma utgifter och det beloppets storlek beror på hur många man är i familjen. Den summa man får fram kallas alltså riksnorm och är den minsta summa som behövs för att just den familjen ska klara sin försörjning. Riksnormen ska täcka alla familjemedlemmarnas behov av:

 • Mat
 • Kläder och skor
 • Hälsa och hygien
 • Telefonräkning
 • Dagstidning
 • Förbrukningsvaror
 • Lek och fritid

Bostad med mera

Utöver det som ingår i riksnormen räknar vi med en del andra kostnader. Vi kan räkna med "skäliga kostnader" för bostad, hushållsel, läkarvård och medicin, fackavgift, hemförsäkring, arbetsresor, barnomsorgsavgift, akut tandvård och glasögon. "Skäliga kostnader" innebär att vi har riktlinjer för hur stora kostnader vi godtar för olika poster. Vi har möjlighet att pröva även andra behov, men det kräver då en mer omfattande utredning och i vissa fall att ärendet lämnas till våra folkvalda politiker i socialnämnden att avgöra om bistånd ska beviljas eller inte. Det kan handla om möbelutrustning, omfattande tandvård, kostnader för flyttning med mera.

Gällande bostäder så är utgångspunkten att varje enskild person har ansvar för att ordna med sin egen boendesituation. Enligt 3 kap. 2 § socialtjänstlagen (SOL) ska socialtjänsten i sin verksamhet "främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning". Av begreppet "främja" framgår att socialtjänsten inte har skyldighet att förmedla bostäder. Inte heller rätten till försörjningsstöd, som regleras i 4 kap. 1 § SOL, ger någon definitiv rätt till bostad. Utgångspunkten är att socialtjänsten inte ansvarar för att ordna bostad.

För att vara berättigad en boendekostnad ska du i regel ha fyllt 25 år.

Inkomster

När man söker ekonomiskt bistånd räknas familjens behov fram enligt ovanstående. Den summa som behövs för familjens alla nödvändiga utgifter jämförs sedan med familjens samlade inkomster. Som inkomster räknas i stort sett alla pengar som familjen får, exempelvis:

 • Lön
 • Sjukpenning och föräldrapenning
 • Pension och sjukbidrag
 • A-kassa och Alfa-kassa
 • Barnbidrag och flerbarnstillägg
 • Underhållsstöd och underhållsbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Utbildningsbidrag, studiebidrag och studiestöd
 • Skatteåterbäring och räntor
 • Insättningar på bankkonto och Swish

Alla inkomster medräknas med nettobelopp, dvs de summor du faktiskt får ut efter att skatt är dragna. Generellt tittar vi tre månader bakåt och stora överskott kan påverka rätten till ekonomiskt bistånd.

Andra avdrag – t.ex. införsel, förskottsavdrag, kostavdrag etc.- räknas som inkomst

Ändrade förhållanden

Du som söker och får ekonomiskt bistånd är skyldig att meddela alla förändringar av inkomster eller utgifter till socialkontoret. Du måste också meddela om du flyttar ihop eller isär, om du delar bostaden med någon eller om du flyttar till annan bostad. Om du lämnar osanna eller ofullständiga uppgifter kan du bli åtalad för bedrägeri.

Villkor

För att få ekonomiskt bistånd måste du göra allt du kan för att försörja dig själv. Om du är arbetslös krävs att du:

 • Är anmäld på Arbetsförmedlingen och aktivt arbetssökande
 • Tar erbjudet arbete eller sysselsättning
 • Själv söker arbete

Om du är sjuk kräver vi att du har kontakt med läkare för sjukskrivning, oavsett om du uppbär sjukpenning eller ej. Om du har andra problem som hindrar dig från att kunna arbeta kräver vi

att du tar emot vård, behandling, sysselsättning etc. som vi bedömer kan vara en bit på väg till egen försörjning för dig.

Socialregister och personakt

Alla som söker och beviljas ekonomiskt bistånd registreras i socialregistret. Registret får användas enbart av socialtjänstens personal samt för statistikuppgifter och i vissa särskilda fall för forskningsändamål. I registret finns följande uppgifter på alla som beviljats ekonomiskt bistånd:

 • Personnummer
 • Namn
 • Adress
 • Civilstånd
 • Familjesammansättning
 • De beslut som fattats i samband med prövning av ekonomiskt bistånd, det vill säga beräkning av normbelopp, beslut om ekonomiskt bistånd och uppgift om utbetalda belopp.
 • För utländska medborgare finns dessutom uppgift om medborgarskap.

Personakt är de anteckningar som din handläggare för om allt som rör dina ansökningar om ekonomiskt bistånd. Där registreras dina ansökningar, referat av de samtal du har med din handläggare, viktiga uppgifter som berör din ekonomi, beslut om bistånd och utbetalda belopp. Du har rätt att läsa allt som din handläggare skriver i din personakt. Ingen utomstående har rätt att läsa din personakt.

Sekretess

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt enligt Sekretesslagen och får inte lämna ut uppgifter till obehöriga. Sekretesslagen skyddar dina uppgifter i socialregistret. Om någon utomstående begär uppgifter om dig från socialtjänsten måste vi alltid fråga dig om du medger att uppgifterna lämnas ut.

Publicerad den:

Senast Ändrad: