Omhändertagande av död häst

Döda djur måste tas hand om på ett miljömässigt säkert sätt för att undvika smittspridning av olika sjukdomar. Normalt sett ska de skickas till en godkänd eller registrerad destruktionsanläggning, men under vissa förhållanden kan egen begravning av häst tillåtas.

I normalfallet omhändertas hästkroppen för destruktion och hämtning sker via Svensk Lantbrukstjänst. Det finns även andra sätt för omhändertagande av död häst, där ibland nedgrävning. Detta är en möjlighet om nedgrävning kan ske på ett miljömässigt säkert sätt och åtgärder vidtas för att minimera risker. Du behöver inte längre kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och få beslut för den enskilda platsen, om du följer anvisningarna nedan.

Nedgrävning får bara ske på en lantbruksfastighet. Om du inte själv äger marken måste du ha markägarens tillåtelse för att få begrava hästen.

Nedgrävning ska ske snarast efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad tid accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn. Lämplig plats kan vara hårdgjort underlag med presenning över, tänk då på att presenningen sen inte ska användas för andra ändamål på grund av risk för smitta.

Du får inte gräva ner en häst som avlivats eller dött på grund av någon allvarlig smittsam sjukdom. Den ska då lämnas till kadaverförbränning för destruktion.

Om hästen avlivats med avlivningsvätska är det viktigt att veta vilken sort som använts. Vissa avlivningsvätskor får inte hamna i mark och vatten utan djurkroppen ska i sådana fall lämnas till kadaverförbränning för destruktion eller kremering. Ett sådant preparat är t.ex. Somulose. Tänk på att det också finns risk för sekundärförgiftning, det vill säga att ett annat djur riskerar att bli påverkat om det kommer i kontakt med den avlivade hästen och får i sig avlivningsvätska, som finns i hela kroppen.

Glöm inte att hästens pass ska skickas till respektive rasförening för makulering efter avlivning.

Anvisningar som ska följas vid val av plats

  • För nedgrävning ska väljas en torr och helst högt belägen plats där det inte finns risk för översvämning eller ansamling av vatten.
  • Ur miljö- och vattenföroreningssynpunkt ska plats väljas med tanke på att avståndet till närmaste vattentäkt eller bostad ska vara minst 100 meter. Avståndet till väg eller fastighetsgräns ska vara minst 20 meter och till vattendrag, sjö eller vattenförande dike minst 30 meter.
  • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter. Djurkroppen ska täckas med minst 1,5 meter jordmassa och bilda en ås som packas. Nedgrävningen ska ske på sådant sätt att vilda djur hindras att gräva upp kroppen. Lägg gärna stora stenar över graven. För ett normalstort djur går det åt en ca 2-3 meter bred och ca 2,5-3 meter djup grav.
  • Djurkroppen får under inga omständigheter läggas direkt på berggrunden. Minst en meter lösa jordlager ska finnas mellan djurkroppen och berggrunden.
  • Ett skyddsavstånd på minst 1,5 meter ska hållas till tidigare hästgrav på fastigheten, om sådan finns.

Avvikelser från ovan angivna anvisningar ska diskuteras med miljö-och hälsoskyddsförvaltningen. Du är också välkommen att diskutera om platsen är lämplig med oss om du är osäker. Kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektör via Varberg Direkt.

Informationsmaterial från Jordbruksverket

Jordbruksverket har informationsmaterial om nedgrävning av animaliska biprodukter. Informationen berör vilka krav lagstiftningen ställer på nedgrävning av animaliska bioprodukter som döda djur, slaktbiprodukter och biprodukter från biodling. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om detta. Länk till annan webbplats.

Andra alternativ för omhändertagande av hästkroppar

Energiåtervinning

Detta kallas även för destruktion. Kroppen processas för att används för energiproduktion. Hämtning av kroppen sker genom Svensk Lantbrukstjänst, Svensk Lantbrukstjänst Häst – Ett värdigt avslut (svensklantbrukstjansthast.se) Länk till annan webbplats..

Kremering

Kroppen bränns till aska på ett speciellt krematorium avsett för djur. Ibland kan det finnas en möjlighet att få tillbaka delar av askan. Ofta sker detta mot en avgift.

Slakt

Om din häst är frisk och inte är behandlad med läkemedel som förhindrar att den kan bli livsmedel kan slakt på slakteri vara ett alternativ. Om hästen godkänns för att bli livsmedel får du betalt för köttet. Ifall den inte blir godkänd får du istället betala för destruktion.

Publicerad den:

Senast Ändrad: