Saneringen av Renen

I kvarteret Renen pågår ett av kommunens största miljöprojekt. Den gamla industrifastigheten Renen 13 saneras i olika etapper för att skadliga ämnen inte ska fortsätta spridas.

Renen har blivit renare

Efter den termiska saneringen, som genomfördes 2019-2020, utför vi uppföljande miljökontroller där vi bland annat kontrollerar grundvattnet. Hittills visar uppföljningen att saneringen i källområdet lyckats väl och föroreningarna i området har minskat med 99%.

Vi ser också att föroreningarna minskar i området nedströms källområdet, dit föroreningar tidigare spridits via grundvattnet. Vi följer utvecklingen i detta område under 2023-2025 för att sedan ta beslut om hur vi ska genomföra den tredje saneringsetappen, så kallad in situ-sanering med vätskor. Vi vill mäta i detta område fram till dess att grundvattennivåerna är tillbaka på normala nivåer efter att projekt Varbergstunneln är klara med sina arbeten nedströms Renen.

Tredje saneringsetappen, in situ-sanering

Om behov finns när grundvattennivåerna är tillbaka på normala nivåer, kan området saneras med så kallad in-situ-sanering. Det innebär att ämnen, som påskyndar den naturliga nedbrytningen av föroreningarna, injekteras från grundvattennivån ner till berget.

Varför var området förorenat?

På fastigheten Renen 13 har det pågått industriell verksamhet sedan 1800-talet. Från 1900-talets början fram till 1960-talet bedrevs textil verksamhet, därefter har olika mekaniska industrier verkat på fastigheten. Under denna tid användes klorerade lösningsmedel, bland annat vid ytbehandling och tvätt av gods. Detta är anledningen till att marken blivit förorenad.

Vilka föroreningar har funnits?

Resultatet från miljötekniska undersökningar och utredningar visar att det funnits minst två källområden med mycket höga halter av klorerade lösningsmedel i både jord, grundvatten och berg på fastigheten. Det har skett en spridning av föroreningarna via grundvattnet från fastigheten till delar av centrala Varberg.

De två källområdena med klorerade lösningsmedel fanns under den tidigare fabriksbyggnaden samt under slambassängen. Från källområdet vid slambassängen hade föroreningarna spridits 20-50 meter under markytan.

Skyddsåtgärder

För att undvika ytterligare spridning och exponering av klorerade lösningsmedel har kommunen infört restriktioner för ny- och ombyggnation i delar av centrala Varberg.

Statligt stöd

Det är Naturvårdsverket, via Länsstyrelsen i Hallands län, som bekostat förberedelserna samt saneringen. Kostnaden är beräknad till 147 miljoner.

Tidigare saneringsetapper

Schaktsanering

Schaktsanering började i oktober 2018 och pågick cirka ett halvår. Under saneringen tog vi bort förorenad jord, källarkonstruktioner, gamla rör och ledningar med hjälp av grävmaskiner. Massorna transporterades sedan till avfallsanläggningar, där de togs om hand.

Totalt omhändertogs 15 900 ton förorenade massor.

Arbetet övervakades delvis av arkeologer för att de skulle kunna dokumentera eventuella fornlämningar från området Gamla Varberg.

Orange oval markerar området för schaktsaneringen inne på Renens område. 

Område för schaktsanering

Termisk sanering

Den termiska saneringen pågick under 2019-2020 och är nu avslutad. 2900 ton föreningar togs omhand. Total elförbrukning blev 9 858 440 kWh.

Marken intill före detta Bullerbyns förskola och Varbergs Montessoriskola samt där slambassängen till fabriken tidigare låg sanerades med hjälp av värme, så kallad termisk sanering. Det röda området på kartan nedan visar området för saneringen. Termisk sanering innebär att marken värms upp och föroreningarna blir till gas. Ångorna med föroreningar samlas in och renas med hjälp av kolfilter i en anläggning.

Saneringen utfördes på ett 800 kvadratmeter stort område ner till 50 meters djup, en total bergvolym av 40 000 kubikmeter. Arbetet utfördes av företaget Veolia Water Technologies, som har stor erfarenhet av liknande projekt.

Röd oval visar område för termisk sanering, placerad i korsningen på Gamla Kyrkbacken vid pendelparkeringarna.

Område för termisk sanering

Teknisk skiss som visar hur berget värms upp och renas från föroreningarna.

Principen för termisk sanering. Klicka för bilden i pdf-format.

Tidplan för hela projektet

Förberedelsefasen 2015-2019

  • Rivning av byggnader och mur
  • Kompletterande undersökningar, bland annat för att avgränsa området som ska saneras
  • Planering av sanering

Genomförandefasen 2018-2026

  • Etapp 1: Schaktsanering, höst 2018 – vår 2019
  • Etapp 2: Termisk sanering, vår 2019 – höst 2020
  • Etapp 3: In situ-sanering, 2022-2027

Kontrollprogram under hela saneringen.

Uppföljning 2020-2026

  • Utvärdering av resultat
  • Efterföljande kontroller

Byggnaderna på tomten

Byggnaderna på fastigheten är av kulturhistoriskt värde.

En del av byggnaderna behövde rivas för att kunna genomföra saneringen. Kommunfullmäktige har beslutat att bevara så mycket som möjligt av byggnaderna. Portvaktsstugan, Kontorshuset och B-hallen ska vara kvar. B-hallen har fått ett väderskydd för att hindra fortsatt förfall.

Disponentvillan, Magasinet och A-, C-, D- och E-hall (Pannhuset) är rivna. Kulturmiljö Halland har genomfört rivningsdokumentation över dessa byggnader. Under rivningsarbetet har vi sparat till exempel fönster och gjutjärnspelare.

Muren utmed Östra Långgatan och Gamlebygatan har varit i dåligt skick och har rivits ner till 1,2 meter ovan trottoaren för att undvika rasrisk samtidigt som ett skydd mot fastigheten bibehålls.

Framtiden för Renen 13

När Varberg växer och stationen flyttas norrut kommer Renen 13 att hamna mer centralt i staden. Det är ännu inte bestämt vad Renen 13 ska användas till i framtiden.

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2024 om att godkänna en lokaliseringsutredning, som handlar om att vi kommer att utreda Renen-området för framtida förskola och skola.

I väntan på en eventuell in situ-sanering har vi etablerat moduler för Peder Skrivares skola på tomten för den gamla industrin. Peder Skrivares skola behövde fler undervisningslokaler redan hösten 2023 i väntan på en utbyggnad av skolan.

Peder Skrivares skola, framtida gymnasieplatser

Karta

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Jenny Rydén
Projektledare

Fakta

Kvarteret Renen saneras för framtiden. Tidigare har det på tomten funnits mekanisk industri som använt klorerade lösningsmedel, vilka i sin tur har förorenat marken.

Den gamla industrifastigheten Renen 13 saneras i olika etapper för att skadliga ämnen inte ska fortsätta spridas med grundvattnet.