Flygfoto över Rolfstorp mellan skolan och kyrkan.

Foto: Slagboom en Peters

Kyrkvägen, Rolfstorp

Öster om Rolfstorps skola planerar vi för nya bostäder och en utbyggnad av skolan.

Området som planeras för bostäder och en utbyggnad av skolan är cirka 6 hektar stort och är idag jordbruksmark. Det ligger öster om skolan och nordväst om kyrkan i Rolfstorp.

Området är utpekat för bostäder och skola i fördjupad översiktsplan för Rolfstorp och Skällinge.

Pågående detaljplan

Kommunen har sökt och fått planbesked i december 2022. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan påbörjas under våren 2024.

Utveckling med bostäder och skola i Rolfstorp

Tidplan

Utbyggnad av området kräver en ny detaljplan. Planerad byggstart är i dagsläget inte fastställd.

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Ylva Larsson Rosander
Exploateringsingenjör

Fakta

Öster om Rolfstorps skola planerar vi för nya bostäder och en utbyggnad av skolan.

Fastighet: Rolfstorp 16:1