Gång- och cykelförbindelse Veddige-Värö

Just nu pågår ett arbete med en förstudie för att utreda olika alternativ för ett nytt gång- och cykelstråk mellan Veddige och Väröbacka.

Förstudiens olika alternativ jämförs med varandra och utvärderas mot definierade projektmål för att göra en rekommendation om vilket alternativ det bör arbetas vidare med. Eftersom Trafikverket väntas använda underlaget i det fortsatta arbetet används myndighetens metod för åtgärdsvalsstudier. Därmed kommer även alternativa åtgärdsförslag till ett gång- och cykelstråk att prövas i förstudien.

Varför en förstudie?

Förstudien bidrar till Varbergs kommuns arbete med att öka andelen resande med cykel enligt målen i kommunens trafikstrategi och cykelplan. Vidare ingår en ny gång- och cykelkoppling mellan Väröbacka och Veddige i kommunens översiktsplan för Veddige. Region Halland har också mål om en ökad andel cykelresande i den regionala infrastrukturplanen och regional cykelplanen.

Bakgrund

Väröbacka och Limabacka är två närliggande tätorter längs Västra stambana, cirka 20 km norr om Varbergstätort. Varbergs kommun planerar en ny järnvägsstation vid tätorterna för att öka möjligheten till hållbart resande för boende och verksamma i området. Tillsammans med Trafikverket har kommunen tagit fram ett förslag på stationens lokalisering. I samband med exploateringen väntas också ytterligare exploateringar med bostadshus och verksamheter i området.

I takt med att tätorterna utvecklas kommer nya krav ställas på närområdets infrastruktur, både för motortrafik och oskyddad trafik. Idag finns goda gång- och cykelkopplingar västerut mot tätorten Bua. Från tätorterna saknas dock möjlighet för oskyddad trafik att på ett trafiksäkert sätt ta sig österut, mot Veddige. Varbergs kommun genomför därför en förstudie för att studera möjliga dragningar av ett nytt gång- och cykelstråk mellan den nya järnvägsstationen och Veddige. Stråket ska möjliggöra trafiksäkert resande för oskyddad trafik mellan Väröbacka och Veddige. Stråket kan också ses som en länk i ett större cykelnät som fortsätter västerut från Väröbacka.

Karta

Senast publicerad:

Kontakt
Kristina Törnström
Projektledare

Information

Förstudie för gång och cykel mellan Veddige och Värö.

Från idé till färdigt bygge

Startpunkt

 1. Pågående

  Förstudie

  Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

 2. Kommande

  Investeringsbeslut

  Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

 3. Kommande

  Planering

  Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

 4. Pågående

  Byggnation

  Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

Slutpunkt