Flygfoto över Trönningenäs med Trönningenäsvägen i fokus

Trönningenäsvägen

Som en följd av att flera bostadsområden planeras och byggs ut i Trönningenäs ökar användningen av Trönningenäsvägen. Vi förbereder för att ta över ansvaret över vägen.

Trönningenäsvägen är idag en enskild väg som förvaltas av Trönningenäs vägsamfällighetsförening. Som en följd av att flera bostadsområden planeras och byggs ut i Trönningenäs ökar användningen av Trönningenäsvägen.

Huvudmannaskapet för de allmänna platserna i de nya detaljplanerna är kommunalt och just nu prövas även ett kommunalt huvudmannaskap för Trönningenäsvägen genom detaljplanering. Om detaljplanen vinner laga kraft innebär det att kommunen tar över ägande, förvaltning och drift av vägområdet.

För att kommunen ska kunna ta över Trönningenäsvägen behöver vägen och tillhörande funktioner och anläggningar uppfylla vissa krav. Genom att anläggningarna uppfyller kommunens standard säkerställs funktionalitet, livslängd och drift och underhåll av anläggningarna underlättas.

Utbyggnad av infrastruktur

En förprojektering pågår för att konstatera vilka åtgärder som behövs längs med Trönningenäsvägen för att krav på en kommunal standard ska uppfyllas. Projekteringen ska även titta på vilka åtgärder som behövs för att på sikt kunna trafikera Trönningenäsvägen med bussar i linjetrafik.

Vi vet redan nu att åtgärder för till exempel belysning, cykelbanor, vägdiken och busshållplatser kommer att behöva göras.

Tidplan

Förprojekteringen beräknas vara färdig i början av mars 2024. Efter det kommer en dialog med fastighetsägare som berörs av nödvändiga åtgärder längs Trönningenäsvägen att kontaktas.

Karta

Senast publicerad:

Kontakt

Nina Nordin

Exploateringsingenjör

Fakta

En cirka 2 km lång sträcka av Trönningenäsvägen, från väg 845 till Buaråsvägen, planläggs för att kommunen ska kunna ta över ansvaret över vägen.

Läs mer