Sök

Riktlinjer i Varberg

bild på bok om riktlinjer

De flesta kommuner har egna riktlinjer inom en rad olika områden. Här hittar du vad som gäller i Varbergs kommun när det gäller skyltar, plank, staket och murar, byggande på landsbygden, byggande vid kusten och uteserveringar.

Riktlinjer för skyltar i Varbergs innerstad

Varbergs innerstad är av riksintresse för kulturmiljövården. Hur skyltarna ser ut och var de sitter påverkar hur vi uppfattar byggnader och gatumiljöer. Riktlinjerna för skyltar Pdf, 563.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 563.1 kB) är framtagna för att användas så att affärsidkare, fastighetsägare och byggnadsnämnden i Varberg kan samverka till en god skyltkultur i Varberg.

Riktlinjer för plank, staket och murar

När en ansökan om bygglov för mur och plank ska behandlas tas det stor hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till de natur- och kulturvärden som finns på platsen. Därför kan det som bedöms uppfylla kravet för god bebyggd miljö variera mycket beroende på var i kommunen ansökan gäller.  Läs mer om riktlinjer för plank, staket och murar. Pdf, 500.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 500.8 kB)

När det gäller häckar och buskar finns det vissa regler när de ligger i anslutning till trafiken. Det gäller även en växande häck som är till hinder över en cykel- och gångbana. Vid korsningar måste det finnas fri sikt, därför gäller en max höjd på 0,8 meter på ett avstånd 10 meter från korsningar. Läs gärna mer om detta på sidan om häckar och buskage.

Riktlinjer för att bygga på landsbygden

Nya byggnader på landsbygden ska placeras och utformas varsamt så att de passar in i landskapet. Ett skickligt utformat hus på en väl vald plats kan bli ett positivt tillskott i landskapsbilden. Läs mer om Riktlinjer för att bygga på landsbygden. Pdf, 860.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 860.2 kB)

Att bygga vid kusten

Kusten i Varbergs kommun är i det närmaste unik när det gäller natur och landskap. För att denna natur ska bevaras är det viktigt att all bebyggelse utformas med hänsyn och varsamhet. Genom att följa de råd som finns i skriften Att bygga vid kusten Pdf, 314 kB. (Pdf, 314 kB) så kan man anpassa byggnader till landskapets olika karaktärer och kustens kvaliteter kan behållas.

Riktlinjer för uteserveringar

Byggnadsnämnden beslutade 2015-04-29 och 2016-03-03 att anta riktlinjer för uteserveringar. Riktlinjerna uppdaterades av byggnadsnämnden 2021-03-25. Målet med de nya riktlinjerna är att bevara öppenheten när vi befolkar vårt gemensamma stadsrum. Ett brett förankrat dokument som anger riktlinjer för utformning, placering och funktion av uteserveringar på allmän plats i Varbergs stadskärna. Riktlinjerna för uteserveringar i Varbergs innerstad  Pdf, 1.7 MB. (Pdf, 1.7 MB) och Riktlinjer för serveringar i Varbergs innerstad Pdf, 3.6 MB. (Pdf, 3.6 MB) gäller för området som avgränsas av Västra Vallgatan, Magasinsgatan, Östra Vallgatan och Södra Vallgatan. Syftet har varit att ta fram användbara riktlinjer som bidrar till en attraktiv stadsmiljö med ett levande stadscentrum. Arbetet med framtagande av riktlinjerna har varit en process där dialog har förts med representanter för Krögarföreningen, Näringslivs- och destinationskontoret, företrädare för handikapporganisationerna, räddningstjänsten, fastighetsägare och berörda kommunala förvaltningar. 

Parkeringsnormen

Gällande parkeringsnorm för Varberg är framtagen 1980, reviderad 1989, och är avsedd för stadskärnan. Idag tillämpas parkeringsnormerna inom hela kommunen i plan- och bygglovärenden. Syftet med parkeringsnormen är att ge ett bra underlag för beräkning av behovet av parkeringsplatser i samband med exploatering och förenkla hanteringen i plan och bygglovärenden. Parkeringsnormen anger det lägsta antalet parkeringar som krävs för en fastighet för bostäder eller verksamheter. Parkeringsnormen bygger på normtal som varierar med geografisk indelning och markanvändning. För att underlätta hanteringen av cykelparkering har ett normkrav och riktlinjer tagits fram även för cykel. Läs gärna mer om parkeringsnormen i Varberg. Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4 MB)

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se


Självservice & blanketter