Sök

Bidrag till naturvård

Bidrag till naturvårdsarbete kan sökas från bland annat Varbergs kommun och länsstyrelsen. På denna sida kan du läsa mer om de olika bidragen.

Kommunalt naturvårdsanslag

Kommunen har genom Naturvårdsanslaget möjlighet att medfinansiera naturvårdsprojekt som drivs av enskilda eller organisationer.

Bidrag kan sökas för åtgärder som gynnar biologisk mångfald och/eller innebär förbättringar för människors närmiljö, till exempel för åtgärder i tätortsnära skogar. Bidrag kan även sökas för åtgärder som minskar näringsbelastning, samt för projekt som syftar till att öka och sprida kunskapen om kommunens natur (inventeringar och information). 

Kontakta kommunekologen för mer information om ansökningsförfarande.

Lokala naturvårdsbidrag (LONA)

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Projekt inom följande kategorier kan få stöd:

  • Kunskapsuppbyggnad
  • Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram
  • Områdesskydd
  • Vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter (inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö)
  • Restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter
  • Information, folkbildning och annan kunskapsspridning

Det är kommuner som kan ansöka om LONA-bidrag, men olika lokala aktörer, så som intresseorganisationer, kan initiera projekt.

Kontakta kommunekologen för mer information om ansökningsförfarande.

Lokala vattenvårdsbidrag (LOVA)

Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, syftar framförallt till att stimulera åtgärder för att minska övergödning i havet, men bidraget kan även användas för andra åtgärder såsom omhändertagande av förlorade fiskeredskap.

Kommuner och ideella sammanslutningar kan ansöka om LOVA-bidrag.

Kontakta kommunekologen eller Länsstyrelsen för Hallands län Länk till annan webbplats. för mer information om ansökningsförfarande.

ikon

Kontakta oss

Kommunekolog

Varberg direkt: 0340 - 880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter