varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Gång- och cykelväg längs Västkustvägen

Under de kommande åren kommer Varbergs kommun att bygga ut ett nytt gång- och cykelstråk mellan Lassabackarondellen och Ranelidsrondellen. Befintliga gång- och cykelvägar kommer att breddas och en ny sträckas kommer att anläggas med två nya gång- och cykelbroar.

Bild över gång- cykelväg

Gång- cykelvägen får linjer som skiljer fotgängare från cyklister.

Aktuellt

Just nu pågår detaljplanering och framtagande av ritningar för etapp 1 av det nya gång- och cykelstråket. Detta är den mest omfattande delen då den bland annat innefattar två nya gång- och cykelbroar över Magasinsgatan respektive Engelbrektsgatan. Under våren 2020 kommer markundersökningar för etapp 1 av gång- och cykelvägen och dess broar att genomföras.

Varför bygger vi om?

Projektet syftar till att skapa ett ihopkopplat cykelvägnät i Varberg för att kommunens boende och besökare enkelt, hållbart och tidseffektivt ska kunna ta sig från stadens norra delar till dess södra delar. Genom att bredda befintlig gång- och cykelväg och skapa en ny gång- och cykelväg på den del av Västkustvägen som i dag saknar detta bidrar projektet till att uppfylla hamn- och gatunämndens mål Ökad andel hållbara resor och transporter. Gång- och cykelstråket kommer att knyta samman flera av stadens större gång- och cykelvägar.

Varbergs kommun har tidigare fört dialog med allmänheten kring cykelplanen som antogs 2016. I denna dialog efterfrågades bland annat en cykelkoppling längs Västkustvägen som skulle kunna underlätta cykling i nord-sydlig riktning.

Etappindelning

Arbetet kommer att delas in i tre etapperPDF (pdf, 1.6 MB).

  • Etapp 1 – Den mellersta delen av gång- och cykelstråket som kommer att gå mellan Hagarondellen och Träslövsvägen. På denna sträcka ska en ny gång- och cykelväg med två gång- och cykelbroar att byggas. Gång- och cykelvägen kommer att gå längs den östra sidan av västkustvägen som idag består av en grässlänt. Den nya gång- och cykelvägen kommer att kopplas samman med den befintliga gång- och cykelvägen förbi Peder Skrivares skola som kommer att breddas.

Sträckning etapp 1PDF (pdf, 741.9 kB)

  • Etapp 2 – Den norra delen av tvärstråket. Som kommer att gå mellan Lassabackarondellen och Hagarondellen. På denna sträcka kommer befintliga gång- och cykelvägar att breddas.
  • Etapp 3 – Den södra delen av tvärstråket kommer att gå från Sjukhusrondellen till Södra Vägen. På denna sträcka kommer befintliga gång- och cykelvägar att breddas.

Hur påverkas trafiken?

Trafiken kommer att påverkas på olika sätt under olika delar av utbyggnaden. Mer information kring detta kommer att läggas ut efter hand.

Byggtiden

Utbyggnaden kommer ske etappvis enligt tiderna nedan.

Etapp 1 – Byggnation påbörjas slutet av 2020 eller i början av 2021 och slutförs under 2021.

Etapp 2 – Byggnation planerad till 2021

Etapp 3 – Byggnation planerad till 2022

Hur kommer det att bli?

Den nya gång- och cykelvägen kommer att bli 4,5 meter bred och få linjer som skiljer fotgängare från cyklister. Förutom när gång- och cykelvägen svänger upp förbi sjukhuset så kommer den att följa Västkustvägen på dess östra sida. Belysningen längs hela sträckan kommer att ses över och kompletteras efter behov. Utöver detta kommer även bänkar, papperskorgar, träd och buskar att placeras ut på olika utvalda platser.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jimmy Johansson

Hamn- och gatuförvaltningen

072-151 61 90

jimmy.johansson@varberg.se

Självservice & blanketter