Sök

Eget avlopp

Enskilda avlopp är ett begrepp som omfattar olika typer av avloppsanläggningar. Enskilda avlopp anläggs där det inte finns något kommunalt avloppsnät att ansluta till.

Varför rena avloppsvatten?

Det vatten vi använder i våra hushåll blir under användandet förorenat och måste tas omhand innan det släpps ut i naturen. Oavsett om vattnet använts i handfatet, tvättmaskinen eller toaletten måste det renas. 

Sammansättningen av föroreningar varierar beroende på vad vattnet används till, men förenklat kan man säga att det vatten som använts i ett hushåll innehåller bland annat näringsämnen, organiskt material, bakterier och virus. Dessa föroreningar kan ge påtagliga negativa effekter om de kommer ut i vattenmiljön.

Utsläpp av näringsämnen kan orsaka övergödning i våra vattendrag, sjöar och hav med exempelvis algblomning och syrebrist som följd. Höga halter av näringsämnet nitrat i dricksvatten är dessutom skadligt, särskilt för små barn. Bakterier och virus kan förorena dricks- och badvatten och göra oss sjuka.

Vilka lagkrav gäller för enskilda avlopp?

Utsläpp av avloppsvatten regleras i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas omhand så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer.

Sedan 1969 har det ställts krav på längre gående rening än enbart slamavskiljning. Tänk på att det är du som fastighetsägare med en enskild avloppsanläggning som ska se till att lagkraven uppfylls!

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Befintliga avloppsanläggningar

Om du har ett befintligt avlopp och funderar över om det är en väl fungerande anläggning eller om det behöver åtgärdas kan du börja med att titta på Avloppsguidens checklista Är ditt avlopp grönt, gult eller rött. Om du är osäker, kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen!

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött Pdf, 488.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi rekommenderar också att du läser följande publikationer:

Några tips till dig som ska köpa eller sälja hus med enskilt vatten och avlopp Länk till annan webbplats.

Slamtämning, så fungerar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ska du förändra eller göra nytt avloppssystem?

Vid nyanläggning av enskilt avlopp eller förändringar av befintliga enskilda avlopp krävs tillstånd eller anmälan från miljö och hälsoskyddsnämnden.

Tillstånd krävs för avloppsanläggning till vilken vattentoalett ska anslutas. Anmälan krävs för anläggande av avloppsanordning utan vattentoalett, och vid omgrävning eller byte av del i en befintlig avloppsanläggning.

För ett fåtal områden i kommunen krävs tillstånd även för anläggande av avloppsanläggning utan wc. För mer information se kommunens Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter.

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Såväl tillstånd som anmälan ska sökas/göras i god tid. Innan anläggningsarbetet kan påbörjas ska du ha ett beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden. För handläggning av ansökan/anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras årligen.

Sammanfattning av tillstånds-/anmälningsprocessen

1. Börja med att läsa igenom informationsbroschyren Guide för små avloppsanläggningar och titta in på Avloppsguiden, där hittar du mycket och viktig information!

Guide för små avloppsanläggningar Pdf, 526 kB, öppnas i nytt fönster.

Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som informerar dig om handläggningsprocessen. Kontakta även en entreprenör som kan hjälpa dig att ta fram ett förslag på hur anläggningen ska utformas.

3. Fyll i rätt blankett för ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning och skicka in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Det finns blanketter för infiltration, markbädd och reningsverk. Kontrollera att du fått med alla uppgifter och bilagor som efterfrågas i blanketten! Om allt är med från början går handläggningsprocessen fortare.

4. När ansökan/anmälan kommit in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen får du en bekräftelse. Om ansökan/anmälan inte är komplett ber vi dig skicka in det som saknas.

5. En handläggare på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kontaktar dig för att boka en tid för att komma ut och besöka dig på fastigheten i samband med att en markundersökning (provgrop) genomförs. Eventuellt behövs en siktanalys för att få en uppfattning om förutsättningarna. En lägesbedömning görs utifrån förutsättningarna på just din fastighet.

6. Eventuella remisser skickas ut till berörda (till exempel grannar) och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen granskar ärendet.

7. När din ansökan/anmälan är behandlad får du ett beslut från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Om anordningen bedöms uppnå de krav på rening som gäller vid fastigheten blir beslutet positivt och anläggningsarbetet kan påbörjas när beslutet vunnit laga kraft (efter fem veckor). Om anordningen däremot inte bedöms uppfylla reningskraven ges du möjlighet att föreslå en annan lösning, om detta inte görs får ansökan/anmälan avslag.

8. Kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om det uppstår några frågor eller om man behöver göra något avsteg från ansökan.

9. Du får tillsammans med ditt beslut en blankett; ett utförandeintyg för enskilt avlopp. Utförandeintyget ska fyllas i av dig och entreprenören tillsammans när avloppsanläggningen är klar. Blanketten ska sedan skickas in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillsammans med fotodokumentationen från anläggandet.

Utförandeintyg för enskilt avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Bekräftelse på att utförandeintyg och fotodokumentation har inkommit skickas till dig. Vivab informeras om det nya avloppet. Därefter avslutas ärendet.

11. För att sköta och kontrollera sitt avlopp på bästa sätt, se informationsbroschyren Råd för drift och skötsel av avloppsanläggning.

Råd för drift och skötsel av avloppsanläggning Pdf, 81.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Torrtoalett

Förbränningstoalett, mulltoa och urinseparerande torrtoalett är exempel på torra lösningar där avfallet hanteras på annat sätt än att släppa ut det till avloppsvattnet.

Enligt 2 § i lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön i Varbergs kommun är det anmälningspliktigt att inrätta förmultningstoalett, eltoalett, torrtoalett med latrinkompostering eller annan liknande anläggning. Anmälan skickas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varbergs kommun.

Anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I en förbränningstoalett sker en förbränning av allt avfall. Det som blir kvar är aska och oftast spolas inte toaletterna med vatten. Istället används en påse vid varje toalettbesök som ramlar ned vid spolning i en förbränningskammare som finns i toaletten. Förbränningstoaletter drivs av gasol eller el.

I en mulltoalett sker en biologisk nedbrytning av avfallet. Avfallet samlas i en stor behållare och ska röras om i för att påskynda nedbrytningen. Mullen ska sedan komposteras i en tät behållare i minst två år. Sedan kan den strös på marken.

I en urinsorterande torrtoalett finns det i den främre delen av toaletten ett utlopp för urin. Urinen samlas i en urintank och övrigt avfall i en behållare under toaletten. Urin kan spädas med vatten och användas som gödning i tillexempel rabatter. I anmälan för att inrätta torrtoalett anger du hur hantering av urin kommer att ske.

Vatten från BDT (bad, disk och tvätt) ska renas i en separat anläggning som tillexempel infiltration, markbädd eller gråvattenfilter. Att inrätta en anläggning för BDT-vatten är anmälningspliktigt och anmälan skickas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens arbete

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen arbetar med att handlägga tillstånd/anmälningar för enskilda avlopp. Förvaltningen arbetar också med att inventera befintliga avloppsanläggningar i kommunen och se till så att bristfälliga anläggningar åtgärdas.

Mer information

För mer information om enskilda avlopp kan man bland annat titta på Avloppsguidens filmer. Nedan finns två exempel på bra filmer att titta på.

Trekammarbrunn och markbädd - Bra att veta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn av enskilt avlopp - slamavskiljare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slamtömning

VIVAB har det övergripande ansvaret för slamtömning i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Uppdraget utförs av Petterssons Miljöåkeri som sköter all hämtning av slam från slamavskiljare och slutna tankar.

Slam och Latrin

Vivabs webbplats, sök slamtömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter