Sök

Håll dagvattnet rent

Dagvatten kan föra med sig föroreningar som finns på till exempel asfaltsytor och byggnader. Föroreningarna kan ha sitt ursprung från trafik, förbränning, fria metallytor samt atmosfäriskt nedfall. Föroreningarnas typ och koncentration varierar beroende på vilken slags yta som dagvattnet runnit över. Dagvattnet för med sig föroreningar vilket kan påverka växt- och djurlivet.

Beroende på regnintensitet varierar dagvattenflödet och därmed föroreningshalterna varför det ofta är svårt att få representativ provtagning. Tiden mellan nederbördstillfällena påverkar föroreningshalterna. I början av ett regn innehåller dagvattnet de högsta halterna föroreningar. De vanligaste föroreningarna är tungmetaller, oljor, näringsämnen och toxiska kolväten. I kommunens dagvattenanvisningar, bilaga B, listas ämnen som kan förekomma i dagvatten, hur de påverkar miljön, de vanligaste källorna samt vilka halter som ska vara en målsättning för utsläpp till ledningsnät och recipient.

Dagvattenanvisningar Pdf, 828.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Alla måste medverka till att förhindra utsläpp av skadliga ämnen samt medverka till god vattenstatus i recipienterna (vattendrag, hav etc.), så långt som det är tekniskt möjlig, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. Stöd för detta finns i miljöbalkens allmänna hänsynsregler samt EU:s ramdirektiv för vatten. Ansvaret för utsläpp av förorenat vatten till dagvattennät eller recipient ligger på verksamhetsutövaren, som har rådighet att genomföra åtgärder för att förhindra utsläpp. För att skydda våra vattendrag har Falkenbergs och Varbergs kommuner tagit fram riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattenledningar och vattendrag (se bilaga B i dagvattenanvisningarna) som vägledning.

En annan enkel åtgärd du kan tänka på är att tvätta din bil rätt. Smutsen på din bil innehåller bland annat oljerester och tungmetaller. Om du tvättar bilen på gatan hamnar de här miljöfarliga ämnena i våra sjöar och hav. Tvätta alltid din bil i en tvätthall med oljeavskiljare! Om bilen tvättas på gatan följer tvättvattnet med dagvattnet till våra hav och sjöar, utan att först renas från olja, bilschampo och avfettningsmedel. Tänk på att handdiskmedel eller såpa ofta ger lika bra tvättresultat som många specialmedel med starka kemikalier. Det finns många miljömärkta produkter som är utmärkta att använda!

Vivabs webbplats Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter