Ekonomi, Studiebidrag

Du som går i gymnasieskolan får studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Från och med höstterminen det år du fyller 20 år måste du ansöka om studiehjälp. Studerar du vid en gymnasial lärlingsutbildning kan du ansöka om lärlingsersättning.

Du kan bara få studiehjälp när du studerar på heltid. Det innebär att du deltar i all verksamhet som ingår i utbildningen om du inte har giltiga skäl att utebli.

Studiebidrag

Du som går i gymnasieskolan får studiebidrag från Centrala studiestödsnämnden, CSN till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Extra tillägg

Om din familj behöver mer bidrag, kan du ansöka om extra tillägg. Det är din och dina vårdnadshavares ekonomi som styr om du kan få extra tillägg eller inte och hur mycket pengar du kan få. Extra tillägg kan du ansöka om hos CSN.

Inackorderingstillägg

Om du har lång (minst 40 km) eller besvärlig resväg till din gymnasieskola kan du ansöka om inackorderingstillägg. Inackorderingstillägg är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor. En förutsättning för att tillägget ska beviljas är att du faktiskt bor på skolorten.

För dig som fyllt 20 år och går i gymnasieskola

Det år du fyller 20 år får du studiehjälp under vårterminen. Från och med höstterminen kan du söka studiemedel hos CSN.

Lärlingsersättning

Studerar du vid en gymnasial lärlingsutbildning kan du söka lärlingsersättning om du uppfyller vissa krav. Mer information och ansökan hittar du hos CSN.

Publicerad den:

Senast Ändrad: