Nationell patientöversikt

När du får vård eller till exempel besöker vårdcentralen så skrivs det in och sparas uppgifter i din journal. För att göra vården så säker som möjligt finns nu ett system för legitimerad personal att se olika vårdenheters journaluppgifter.

Det är inte alltid man besöker samma vårdenhet. Ibland måste man till sjukhuset och ibland kanske man får kommunal sjukvård via hembesök. Detta innebär också att det inte är samma personal som behandlar dig varje gång. Genom Sammanhållen journal och IT-systemet Nationell patientöversikt, NPÖ, kan olika vårdgivare inom Sverige se varandras journalinformation. Alla journaluppgifter lagras i vårdgivarnas lokala journalsystem och finns inte tillgängliga på internet.

NPÖ hämtar och sammanställer uppgifter från olika system till det som kallas Sammanhållen journal. Det innebär att behörig hälso- och sjukvårdspersonal får möjlighet att läsa journaluppgifter elektroniskt från andra vårdgivare, oberoende på var du söker vård. Även information om dina eventuella läkemedel ingår i Sammanhållen journal. Detta ökar säkerheten och vårdkvaliteten för dig och det innebär minskade risker för brist i överföring av information.

I Patientdatalagen och tillhörande föreskrifter finns särskilda bestämmelser om behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. Datainspektionen och Socialstyrelsen är tillsynsmyndigheter.

Uppgifter från Varbergs kommun som visas upp i Sammanhållen journal

Information som finns i Varbergs kommuns egna journalsystem Procapita visas upp i Sammanhållen journal. Det är enbart utvalda delar av din journal, dokumenterad av legitimerad personal i Varbergs kommun, som är tillgänglig för andra vårdgivare.

Nedanstående uppgifter visar Varbergs kommun upp i Sammanhållen journal:

  • Funktionstillstånd: vad du klarar själv respektive inte klarar själv.
  • Hälsoplaner: En plan innehåller en bedömning kring ett specifikt vårdbehov, en målsättning samt tydliga beskrivningar av de insatser som görs för att målet ska uppnås.

Samtycke

Det är bara den hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i din vård och som har behov av uppgifterna som får ta del av din journal efter att du har gett samtycke. Du har rätt att stå utanför Sammanhållen journal.

Spärra uppgifter

Du kan alltid välja att spärra uppgifter som inte ska finnas tillgängliga direkt för andra vårdgivare. Du kan inte spärra uppgifter om dina barn. I takt med barnets stigande ålder och mognad får barnet själv spärra uppgifter.

När du har valt att spärra uppgifter är det viktigt att du själv berättar för vårdpersonalen om det är något de behöver känna till för att kunna ge dig god och säker vård. Du kan när som helst begära att få spärren borttagen.

Om journaluppgifterna är ospärrade kan nödöppning göras (direkt). Om journaluppgifterna är spärrade måste vårdpersonal begära att spärren tillfälligt hävs hos den vårdgivare som spärrat uppgifterna på din begäran. Först därefter blir uppgifterna möjliga att läsa.

Kontakt

Verksamhetschef/avdelningschef

Publicerad den:

Senast Ändrad: