Gymnasieelev sitter och skriver på ett papper med skoluppgifter

Anpassade gymnasieskolan

En spännande skolgång! Inom den anpassade gymnasie­skolan studerar du i en miljö där du får möjlighet att lära och utvecklas i din egen takt och i samspel med andra.

Om utbildningen

Den anpassade gymnasieskolan är en egen skolform med egna kursplaner för både nationella och individuella program. Programmens karaktärer är olika, men mål­sättningen är alltid att ge dig en god förberedelse inför ditt vuxna liv efter skolan i arbete, boende och fritid.

Utbildningen är fördelad på fyra läsår. Under den senare delen av utbildningen arbetar vi med din utslussning mot arbets­livet eller daglig verksamhet. På de nationella programmen har du minst 22 veckors arbetsplats­förlagt lärande, APL. Programmen är yrkes­inriktade och du läser kurser som betygssätts. På det individuella programmet kan du erbjudas praktik om det gynnar ditt lärande.

Samarbetet mellan olika program är viktigt och självklart. Vi jobbar framgångsrikt med att ständigt skapa spännande och utvecklande ­projekt för dig som elev. Undervisningen utformas efter dina förutsättningar och du får pröva att använda dina kunskaper i praktiken.

Den här yrkes­inriktningen utvecklar dina färdigheter i att utföra arbets­uppgifter inom administration, handel och varuhantering där service och bemötande är centralt. Administration omfattar administrativt arbete i företag och offentlig förvaltning samt kund­service inom till exempel konferens­sektorn. Handel och varu­hantering omfattar försäljning och logistik, marknadsföring, produkt­kunskap samt kund­service.

Utbildningen ska utveckla din förmåga att formulera och kommunicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier. Vidare kommer du utveckla din förmåga att använda IT och digital teknik på ett situations­anpassat sätt. Du kommer även få kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkes­området, samt vilka faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande i arbetslivet.

Med utgångspunkt i praktiskt arbete kommer du få möjlighet att utveckla din handlings­beredskap och initiativ­förmåga samt att utföra olika arbets­moment.

Den här yrkes­inriktningen utvecklar dina färdigheter i att utföra arbets­uppgifter inom fastighet, anläggning och byggnation. Fastighets­skötsel innefattar tillsyn över lokaler och underhåll av fastigheter och anläggningar. Anläggnings­arbete kan till exempel vara mark­arbete när det gäller gröna ytor eller platt- och sten­beläggningar. Arbets­uppgifter inom byggnation kan till exempel vara byggnads­arbete i olika material, måleri­arbeten och reparationer av byggnader.

Efter utbildningen ska du ha kunskaper för arbete med till exempel tillsyn, underhåll och reparationer när det gäller fastigheter och anläggningar såväl utomhus som inomhus.

Den här yrkes­inriktningen ger dig grund­läggande kunskaper inom hotell, restaurang och bageri. Utbildningen förbereder dig för att kunna arbeta med exempelvis bageri- och konditori­varor, livsmedels­hygien, dukning, matlagning och hotell­service.

Under utbildningen lär du dig också att utveckla ett service­inriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med kunder.

På de nationella programmen finns ämnen som alla ska läsa, anpassade gymnasieskolans gemensamma ämnen. Dessutom finns program­gemensamma ämnen, programfördjupning och ett individuellt val.

Individuellt program erbjuds dig som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program. Utbildningen anpassas till dina egna förutsättningar. Du läser ämnes­områden istället för ämnen. Ämnes­områdena är:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsument­kunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Målet är att du får en bra grund för ett självständigt, aktivt och meningsfullt liv.

Senast publicerad:

Kontakt

Porträttbild av studie- och yrkesvägledare Anna Junghov

Anna Junghov

Studie- och yrkesvägledare

Anpassade gymnasieskolan

Försäljnings- och service­programmet

Introduktions­programmen

Vård- och omsorgs­programmet

Porträttbild av programrektor Josefin Björling

Josefin Björling

Programrektor

Anpassade gymnasieskolan

Hotell- och turism­programmet

Restaurang- och livsmedels­programmet

Poängplan

Uppdaterad poängplan kommer i början av hösten 2024.