Fälla träd

Varje år får vi in många önskemål om gallring, beskärning samt att ta ned träd på kommunal mark. Vi är restriktiva med att fälla friska träd eftersom de är viktiga för både människor och djur.

Träd och växtlighet fungerar som gröna lungor i tätortsnära naturmark och är nästan alltid viktiga för platsens karaktär. De har ett stort värde och är mycket viktiga för djur och insekter. Att på eget initiativ ta ned träd på kommunens mark utan kommunens godkännande är inte tillåtet och klassas som egenmäktigt förfarande. 

Träd som utgör fara

I de fall där det gäller ett träd som kan utgöra fara för allmänheten, omgivande fastigheter eller vägar, var vänlig använd kommunens felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi tar inte hänsyn till faktorer som:

  • att trädet skuggar tomt eller uteplats
  • att trädet tappar löv, barr eller frön på din tomt
  • att trädet orsakar dålig tillväxt på din tomt
  • att trädet stör parabolantenner eller annan elektronisk utrustning
  • att det stör utsikten.

Fri sikt

Som fastighetsägare är du enligt lag skyldig att hålla ordning och se till att växter på din fastighet inte skymmer sikten eller medför andra problem, till exempel för plogbilens framkomlighet på vintern.

Fri sikt Pdf, 1.1 MB. - informationsfolder

Gallring och beskärning

Det är vårt uppdrag att se till att vegetationen på offentlig plats håller över tid. Därför behöver vi också föryngringsbeskära buskage och gallra. Det kan se glest ut när vi har varit på plats men för att uppnå eller behålla tät grönska måste vi gallra bort det som är dåligt. Ibland behöver vi beskära ordentligt när vi väl är på plats, exempelvis buskage vid gång- och cykelväg eftersom det kan skymma sikt. Vi som gallrar är erfarna gällande bedömning av vad som behöver tas bort.

Gallringen kan innebära mer insyn och det är inget kommunen ansvarar för. Om du vill undvika insyn till din fastighet kan du exempelvis plantera en häck eller bygga ett staket på din fastighet.

Vid gallring vid bullervall är det själva vallen som har en ljuddämpande effekt, inte vegetationen som mest har planterats utifrån biologiska aspekter.

Publicerad den:

Senast Ändrad: