Naturvård

Varbergs kommun arbetar aktivt med naturvård och med insatser för att bevara och främja den biologiska mångfalden. Arbetet sker med utgångspunkt i de nationella och regionala miljömålen, kommunens hållbarhetsmål och miljökvalitetsnormerna för vatten.