Så arbetar kommunen med naturvård

Naturvårdsarbetet i kommunen sker med utgångspunkt i de nationella och regionala miljömålen, kommunens hållbarhetsmål och miljökvalitetsnormerna för vatten. Målet med miljökvalitetsnormerna för vatten är att nå god status i sjöar, vattendrag och kustvatten.

Grönstrategi visar vägen

Kommunens grönstrategi är vägledande i naturvårdsarbetet. Här finns till exempel riktlinjer för hur det variationsrika landskapet och dess djur- och växtarter ska vårdas och gynnas. Ädellövskogar, strandängar, kusthedar, sandmiljöer och våtmarker är utpekade karaktärsmiljöer för Varbergs kommun. Arter knutna till dessa områden ska därför ges ett särskilt fokus i kommunens naturvårdsarbete.

Grönstrategi Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsprogram

Kommunens har även ett naturvårdsprogram som används i samhällsplanering och naturvårdsarbete. Programmet innehåller 19o områden med höga natur-, kultur- och geologiska värden runt om i kommunen.  

Översiktskarta av naturvårdsprogram Pdf, 621.2 kB.

Riktlinjer för ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder

Riktlinjer för ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder styr kommunkoncernernas arbete med att främja ekosystemtjänster från fysisk planering till förvaltning av mark, till exempel i samband med exploatering i tätortsnära natur.

Riktlinje för ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder Pdf, 2.7 MB.

Ansvarsarter

Varberg, tillsammans med Kungsbacka, Falkenberg och Halmstad, har fått statliga bidrag för att ta fram ansvarsarter och ansvarsbiotoper för länet.

En ansvarsart är en sällsynt art, som har en stor del av sin population inom ett visst område. I Hallands län förekommer nära 25 % av alla rödlistade svenska arter, varav 30 är unika för länet.

Arbetet har gett oss bra underlag för att lättare kunna prioritera naturvårdsinsatser, sprida kunskap om utvalda arter och biotoper samt lyfta dem som viktiga att värna i samhällsplaneringen.

Varbergs kommuns ansvarsarter

 • Batavsandbi
 • Västkustros
 • Krypflocka
 • Ädelkronlav
 • Rödspov

Gemensamma ansvarsarter för länet

 • Backsvala
 • Röd pysslingslav
 • Kungsfiskare
 • Havsnejonöga
 • Sandmåla

Gemensamma ansvarsbiotoper för länet

 • Bok- och ekskogar
 • Ljunghedar
 • Saltvattenstrandäng - glasörtstrand
 • Sandmarker
 • Grunda marina mjukbottnar
 • Havsmynnande vattendrag
 • Hällkar
 • Oligotrofa och mesotrofa sjöar (näringsfattiga eller måttliga näringsrika)

Läs rapporten i sin helhet:

Regionala och kommunala ansvarsarter och ansvarsbiotoper i Hallands län Pdf, 7.1 MB.

Läs mer om projektet på Naturvårdsverkets webbplats:

LONA-satsningen - naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Naturvårdsprojekt

Vi driver flera naturvårdsprojekt i egen regi och tillsammans med organisationer och markägare. Många projekt finansieras med statliga bidrag. Här ser du våra aktuella projekt.

Bidrag till naturvårdsarbete kan sökas från bland annat Varbergs kommun och länsstyrelsen.

Bidrag till naturvård

Publicerad den:

Senast Ändrad: