Bidrag till naturvård

Bidrag till naturvårdsarbete kan sökas från bland annat Varbergs kommun och länsstyrelsen.

Kommunalt naturvårdsanslag

Kommunen har genom Naturvårdsanslaget möjlighet att medfinansiera naturvårdsprojekt som drivs av enskilda eller organisationer.

Bidrag kan sökas för åtgärder som gynnar biologisk mångfald och/eller innebär förbättringar för människors närmiljö, till exempel för åtgärder i tätortsnära skogar. Bidrag kan även sökas för åtgärder som minskar näringsbelastning, samt för projekt som syftar till att öka och sprida kunskapen om kommunens natur (inventeringar och information). 

Kontakta kommunekologen för mer information om ansökningsförfarande.

Lokala naturvårdsbidrag (LONA)

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Du kan söka LONA-bidrag till nya våtmarksprojekt, det vill säga restaurering, anläggande av våtmarker och förberedelser inför detta arbete.

Under 2024 finns däremot inga avsatta medel för nya projekt inom naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) | Länsstyrelsen Halland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Lokala vattenvårdsbidrag (LOVA)

Lokala vattenvårdsbidrag, LOVA, ger stöd till lokala åtgärder för bättre havsmiljö. Det kan handla om bidrag till åtgärder för att att minska övergödning i havet eller omhändertagande av förlorade fiskeredskap.

Kommuner och ideella sammanslutningar kan ansöka om LOVA-bidrag.

Kontakta kommunekologen eller Länsstyrelsen för Hallands län Länk till annan webbplats. för mer information om ansökningsförfarande.

Publicerad den:

Senast Ändrad: