Invasiva arter

Invasiva arter är ett hot mot vår biologiska mångfald. De tränger ut andra växter eller djur och skadar vårt ekosystem. Vi behöver hjälpas åt att begränsa dem.

Invasiva arter i Sverige

Främmande arter betraktas som invasiva när de sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen, människors hälsa eller ekonomin. Det kan handla om växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar.

På Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens webbplatser finns information om de problemarter som förekommer i Sverige.

Invasiva arter (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Invasiva främmande arter (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Att bekämpa invasiva arter tar tid, och oavsett bekämpningsmetod behöver man oftast upprepa det flera gånger, ibland under många år.

Exempel på invasiva växter i Varbergs kommun

  • Gul skunkkalla
  • Jättebjörnloka
  • Parkslide
  • Jättebalsamin
  • Vresros
  • Blomsterlupin

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för bekämpningen av invasiva arter på kommunala fastigheter.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Om du har invasiva arter som är EU-listade på din fastighet har du ansvarar för att ta bort dem.

För dig som privatperson (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Hantera växtavfall säkert

Du måste alltid hantera växtavfall från invasiva arter med stor försiktighet. Till exempel kan små växt- och rotbitar från parkslide växa upp till nya plantor. Även jättebalsamin är väldigt lättspridd.

Läs mer om hur du hanterar växtavfall från invasiva växter:

Se upp för spridning vid gräv- och markarbeten

Det finns situationer då risken för att sprida invasiva arter ökar. Det är till exempel grävarbeten, slåtter av vägrenar, ledningsdragningar eller när man flyttar maskiner, jord eller jordmassor. Om du ska utföra något arbete i marken i närheten av ett bestånd med invasiva växter, ska du tänka på hur du bäst förebygger eventuell spridning.

Innan du börjar gräva ska du ta reda på om det finns invasiva arter i närheten. Använd gärna Artportalen Länk till annan webbplats..

Rapportera om du hittar invasiva arter

Om du stöter på en invasiv art i naturen ska du rapportera det. Det är till stor hjälp att veta var invasiva arter finns, för att kunna begränsa spridning, påbörja bekämpning och övervaka hur de sprids.

Rapportera invasiva främmande arter (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Problemarter i Halland

Kommunerna i Halland har tillsammans med Hallands Botaniska Förening tagit fram en strategi för hantering och bekämpning av invasiva växter i Halland. Både förbjudna EU-arter och andra problemarter ingår i strategin.

Strategi för invasiva främmande växter för Hallands län Pdf, 7.6 MB.

Publicerad den:

Senast Ändrad: