Ängsmark

En del av vårt arbete som ska bidra till den biologiska mångfalden är att anlägga ängar. På flera platser har Varbergs kommun anlagt ängar, exempelvis längs gång- och cykelstråk, rondeller och parker och förhoppningen är att vi ska skapa fler platser för ängsyta.

Ängar är idag en hotad naturmiljö som är livsnödvändig för bin och andra pollinatörer som har allt svårare att hitta nektar och boplatser. Bin och insekter är livsviktiga och gör ett stort jobb med att pollinera de växter som sedan ger oss människor mat. En tredjedel av all mat vi äter på jorden är beroende av pollinerande insekter för att utvecklas i form av frukt, grönsaker, nötter och frön.

Det tar tre till fyra år för en äng att bli tät och blomma ordentligt, under tiden kan den se gles och ovårdad ut. En äng ska slås en gång per år och det gör att på de platser vi har anlagt äng kommer det att vara oklippt fram till augusti/september.

För att gynna växter och djur behöver vi sköta om de ängar som finns och vi behöver dessutom fler ängar. Läs gärna mer om hur du kan hjälpa till i dokumentet Information om ängar Pdf, 1 MB..

Publicerad den:

Senast Ändrad: