Skyddad natur

Varbergs kommun har flera områden med höga natur- och rekreationsvärden. Vissa av dessa områden är skyddade för att garantera att de finns kvar för framtida generationer.

Det finns flera olika sätt att skydda naturen. Här presenteras några vanligt förekommande naturskydd för områden med höga natur- och rekreationsvärden i Varbergs kommun.

Naturreservat

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden. Reservatet bildas för att bevara biologisk mångfald samt vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller områden för friluftslivet.

I Varbergs kommun finns för närvarande 31 naturreservat, samtliga förvaltas av länsstyrelsen. Information om reservaten finns på länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats..

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för EU-länderna.

I Varbergs kommun finns 19 Natura 2000-områden. Mer information om reservaten finns på länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats..

Djur- och växtskyddsområden

Djur- och växtskyddsområden används för att skydda växt- eller djurarter under viss tid på året. Det handlar ofta om att skydda känsliga fågelarters häckningsområden, men det kan också innebära att skydda uppehållsplatser för sälar.

Biotopskyddsområde

Mindre områden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter kan skyddas genom att inrätta ett biotopskyddsområde. Vissa strukturer, såsom exempelvis alléer, stenmurar och stenrösen i jordbrukslandskapet, är skyddade genom ett så kallat generellt biotopskydd. Vid åtgärder som kan skada dessa strukturer krävs dispens från länsstyrelsen.

Naturminne

Särpräglade naturföremål såsom träd, flyttblock och liknande kan skyddas som naturminne. I Varbergs kommun finns 10 naturminnen, alla är ekar och finns i Tvååker, Lindberg och strax norr om Galtabäck.

Vattenskyddsområde

Ett mark- eller vattenområde som skyddas utifrån dess betydelse som vattentäkt.

Riksintresse för naturvård

Ett område av riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö har skydd mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Strandskyddsområde

Strandskydd råder vid sjöar och vattendrag. Inom ett strandskyddsområde, som är minst 100 meter och ofta utvidgat, är det förbjudet att bland annat uppföra nya byggnader.

Strandskydd

Mer information hos Naturvårdsverket

Information om skyddad natur, nyckelbiotoper, värdefulla ängs- och betesmarker med mera finns på Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Publicerad den:

Senast Ändrad: