Flygfoto över Hultet i Bua

Foto: Slagboom en Peeters

Hultet, Bua

Bua som ort kan växa mer fler bostäder i området Hultet.

Sydost om Bua centrum och öster om Bua kyrka ligger Hultet, mark som idag är obebyggd och används som jordbruksmark. Området ligger inom det som utpekats som utvecklingsområde för Bua serviceort i den fördjupade översiktsplanen för norra kusten.

Planen är att bygga bostäder i olika former som kan komplettera Buas befintliga utbud. I området kan också nya trafiklösningar skapas för den som går eller cyklar.

Pågående detaljplan

Bostadsområde i Bua

Utbyggnad av infrastruktur och kommunal service

För att nå det nya bostadsområdet kommer en ny infart för bil, gående och cyklister att anläggas från Buavägen. Det blir också möjligt att cykla till området från Bua centrum. Vi planerar att anlägga en park för boende med dagvattenhantering.

I västra delen av detaljplaneområdet planerar vi för en ny kommunal förskola.

Tidplan

Detaljplanearbete pågår och planerad byggstart är i dagsläget inte fastställd.

Karta

Senast publicerad:

Kontakt
Viktoria Andersson
Exploateringsingenjör

Fakta

Området Hultet kan bebyggas med bostäder i olika former.

Fastighet: Bua 8:127