Flygbild med markerat planområde i Bua

Foto: Slagboom en Peeters

Bostadsområde i Bua

Planförslaget innebär att Bua kompletteras med nya bostäder genom en blandning av flerbostadshus, radhus, parhus och villor.

Vad planeras?

Planområdet ligger i Bua, sydost om Bua centrum och öster om Bua kyrka. Marken är idag obebyggd och används som jordbruksmark. Ytan är ca 6 hektar. Området ligger inom det som utpekats som utvecklingsområde för Bua serviceort i den fördjupade översiktsplanen för norra kusten. I ett inledande skede prövas lämplig utformning och exploateringsgrad för området. Syftet är att åstadkomma bostadsbebyggelse med olika boendeformer som kompletterar ortens befintliga utbud. Detaljplanen syftar också till att skapa säkra och gena kopplingar genom och förbi området för den som går eller cyklar.

Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 25 oktober 2018 att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan.

Nu pågår arbete med framtagande av samrådshandlingar. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

Planhandlingar är under framtagande.

Senast publicerad:

Kontakt
John Ljungberg
Planarkitekt

Fakta

Område: Bua

Användning: Bostäder

Var i processen: Startskede

Fastighet: Bua 8:127

Dnr: SBK 2018-259

Planprocessen

 1. Genomfört

  Planbesked

  Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

 2. Pågående

  Startskede

  Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

 3. Kommande

  Samråd

  Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

 4. Kommande

  Granskning

  Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

 5. Kommande

  Antagande

  Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

 6. Kommande

  Laga kraft

  Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, får den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.