Visionsbild: Derome

Södra Trönninge

Under kommande år är det tänkt att Göingegården och Trönninge ska växa ihop genom nya stadsdelen Södra Trönninge. Arbete pågår med första etappen, kallad Göinge By.

Området ligger mellan Pilgatan i norr och Himleån och Göingegården i söder, från Viskadalsbanan i väster till skogsbryn och åkrar i öster.

Kommunen planerar för byggnation av serviceboende, förskola och en stadsdelslekplats inom området. Trönninge skola och idrottshallen Tresteget finns redan på plats.

En stadsdel byggd i trä

Derome planerar att bygga minst 900 bostäder i trä: villor, parhus, radhus och flerfamiljshus. Planprogrammet Södra Trönninge är indelat i olika etapper. Inför byggandet av varje etapp görs detaljplaner för respektive område.

Pågående detaljplaner

Arbete pågår med första detaljplanen, som omfattar området D och norra delen av E.

Bostäder och stadsdelspark

Karta över etapp A-H i Södra Trönninge. A-C ligger på norra sidan av Lindbergsvägen och D-H på sydöstra sidan om vägen.

Karta över de olika etapperna, som ingår i planprogrammet för Södra Trönninge.

Förskola och äldreboende

Vi planerar för ett äldreboende i kombination med förskola i den nya stadsdelen.

Trönninge förskola

Äldreboende, Trönninge

Nya trafiklösningar

För att avlasta Lindbergsvägen när Trönninge växer kommer en ny gata, Östergatan, ansluta till väg 41 i norr och Österleden i söder. Det handlar om en stadsgata för bil- och kollektivtrafik med gång- och cykelbana. En trevlig gata med trygga passager för oskyddade trafikanter.

Östergatan, som finns med i det godkända planprogrammet, är tänkt att gå under järnvägsspåren på Viskadalsbanan i norr och med en bro över Himleån i söder. I samband med den första detaljplanen för planområdet kommer vi att utreda gatans sträckning.

Utbyggnad under lång tid

Området kommer att utvecklas etappvis under lång tid och så även infrastrukturen.

Bostäder i etapp 1 kan byggas ut tidigast 2025 och framåt.

Utbyggnad av ytterligare bostäder är beroende av att Östergatan byggs ut med framtida bro över Himleån och med en underfart under Viskadalsbanan.

Arbete pågår med att hitta en lämplig utbyggnadsplanering för hela området.

Senast publicerad:

Kontakt
Anders Stenlund
Exploateringsingenjör

Fakta

I Södra Trönninge planerar Derome en ny stadsdel, byggd i trä.

Kommunen planerar utbyggnad av kommunal service i området.