Avgifter och kostnader för äldreomsorg

Kommunen tar ut en avgift för din omsorg och service. Här kan du läsa om vad din avgift blir och hur den beräknas.

Kommuner har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för äldreomsorg. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om vilka avgifter som ska gälla. Det finns en övre gräns för hur mycket en kommun får ta betalt för vård och omsorg, som har bestämts av riksdagen. Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnader.

Så beräknas din avgift

För att få fram din avgift görs en beräkning på alla dina inkomster och utgifter. Till dina inkomster räknas till exempel lön, pension, bostadstillägg, sjukersättning, ränteinkomster på banken, samt utdelning och vinster på aktier och fonder. Till dina utgifter räknas din boendekostnad samt beräknade levnadskostnader.

Minimibelopp

Minimibeloppet rsom du kan få regleras i socialtjänstlagen. Minimibeloppet ska täcka normala kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidningar, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp är det belopp som räknas bort från dina inkomster, innan kommunen tar ut en avgift för dina insatser. Förbehållsbeloppet består av minimibelopp och boendekostnad, och eventuella individuella tillägg/avdrag.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är det belopp som din avgift baseras på. När vi lagt ihop alla inkomster och dragit ifrån alla utgifter får vi fram en summa som kallas avgiftsutrymme. Om avgiftsutrymmet är 0 kr eller mindre, tas ingen avgift ut.

Fyll i en inkomstförfrågan

För att vi ska kunna räkna ut din avgift behöver du fylla i en inkomstförfrågan.

Avgiftsberäkning gäller från och med den månad du skickar in blanketten och bilagor. Om du väljer att inte att lämna uppgifter betalar du full avgift enligt kommunens taxa. Är du gift så räknas era inkomster samman och delas på var och en.

Om dina uppgifter ändras

Om dina inkomster eller utgifter ändras ska du meddela det till ekonomihandläggarna, genom att skicka in en ny inkomstförfrågan. Vi ändrar sedan hemtjänstavgiften efter att du fått ett nytt beslut om avgifter.

Avgifter 2024

I dokumentet Information om avgifter 2024 Pdf, 72.5 kB, öppnas i nytt fönster. kan du se vad din kostnad blir.

Räkna ut din avgift

Om du vill beräkna hur stor kostnaden blir för dig med insatser från äldreomsorgen kan du använda vår e-tjänst.

Hemtjänst

Du betalar för de timmar som hemtjänsten utför hos dig. Avgiften kan därför variera mellan månaderna. Som lägst debiteras du för en timme/månad. Du betalar samma avgift för din hemtjänst oavsett om du väljer kommunal eller privat utförare.

Trygghetslarm

För trygghetslarmet betalar du en avgift varje månad, oavsett om du skulle vara bortrest under några dagar.

Särskilt boende

Du som beviljats särskilt boende betalar för hyra, matabonnemang, omvårdnadsavgift och förbrukningsmaterial.

När du flyttar till särskilt boende kan det innebära dubbla boendekostnader under en övergångstid. Du kan eventuellt få lägre avgift på omvårdnad och matkostnaden under de tre första månaderna.

Läs om förutsättningarna för att jämkning ska kunna ske i vår självserviceportal.

Betalningsvillkor

Din avgift faktureras en månad i efterskott och har förfallodag den sista vardagen i månaden (den sista bankdagen).

Hyrorna faktureras enligt förhandlad hyresnivå för din boendeenhet. En samlingsfaktura kan erbjudas till personer i samma hushåll.

Om du vill byta till e-faktura anmäler du det via din internetbank.

Autogiro

Autogiro innebär att pengarna dras från ditt konto automatiskt, du behöver bara se till att du har tillräckligt med pengar på ditt konto. Du får en avi där det står hur mycket du ska betala och vilken dag banken gör betalningen.

Bostadtillägg för pensionärer, BTP

Bostadstillägg för pensionärer söker du hos Pensionsmyndigheten, www.pensionsmyndigheten.se Länk till annan webbplats..

Överklaga

Du som inte är nöjd med ett avgiftsbeslut kan överklaga beslutet, inom tre veckor. Det ska skriftligen framgå vilken eller vilka delar av avgiftsbeslutet du överklagar.

Skicka in din överklagan och hur du vill ha beslutet ändrat till:
Varbergs kommun
Socialförvaltningen, uppdragsavdelningen
432 80 Varberg

Publicerad den:

Senast Ändrad: