Demens, kognitiv sjukdom

Demens eller kognitiv sjukdom är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. När du får en demenssjukdom kan både du och dina anhöriga få stöd och hjälp.

En demenssjukdom påverkar kognitionen vilket innebär att du på olika sätt kan få svårt att minnas, tänka och förstå din omgivning. Vanliga symptom i början av en demenssjukdom är till exempel att du får svårt med närminnet eller att utföra vardagssysslor. Du kan också känna oro eller nedstämdhet. Vänd dig till din vårdcentral om du har misstankar om att du har börjat få en demenssjukdom. Det är oftast en läkare på vårdcentralen som startar en demensutredning.

Demens är ett samlingsnamn för mer än 100 olika sjukdomar. Några exempel på demenssjukdomar är: Alzheimers sjukdom, Vaskulär demenssjukdom (blodkärlsdemens), Frontotemporal demens och Lewykroppsdemens. Det finns idag inget botemedel för sjukdomarna. Däremot kan ibland vissa läkemedel lindra symtom och besvären kan lindras genom stöd, omsorg och stimulans.

Demenssjukdomar | Demenscentrum Länk till annan webbplats.

Utreda en demenssjukdom

Om du misstänker att du eller någon anhörig har en demenssjukdom ska du i första hand kontakta din läkare på vårdcentralen. En utredning kan bestå av flera olika delar, till exempel provtagning, röntgen och arbetsterapeutisk kartläggning av hur vardagen fungerar. En del av undersökningen handlar om att utesluta andra sjukdomar. Idag finns även möjlighet till att påbörja utredningen via digitala vårdgivare.

Demensutredning - 1177 Länk till annan webbplats.

Minnesmottagningen.se | Minnesutredning från hemmet Länk till annan webbplats.

Stöd till dig och dina anhöriga

Vid en demenssjukdom finns olika former av stöd till dig och dina anhöriga. Syftet med stödet är att ni ska få kunskap om sjukdomen. Ni ska också få kunskap om vilka stödresurser som finns tillgängliga för er och råd om hur ni ska hantera vardagen.

Det kostar inget att delta i aktiviteterna men du betalar själv för dina resor och mat. För dagvårdsresor gäller högkostnadsskydd.

Demenssamordnare

Varbergs kommuns demenssamordnare hjälper dig att hitta rätt kontakter i alla frågor som kan uppstå när du eller en anhörig har eller misstänks ha en demenssjukdom. Det kan handla om kontakter mellan sjukhus, vårdcentral och kommun, eller att komma med information kring vad en demenssjukdom innebär.

Stöd till anhöriga

Anhörigstödet erbjuder dig som anhörig kostnadsfria insatser. Det kan handla om enskilt samtal, samtalsgrupp, hälsoinsatser, digital mötesplats och utbildning.

Anhörigstöd i Varbergs kommun.

Hjälp med vardagssysslor och personlig omvårdnad

Hos omsorgshandläggaren kan du ansöka om hjälp med bland annat vardagliga sysslor eller personlig omvårdnad.

Kontakta en omsorgshandläggare.

Om du har en har en funktionsnedsättning som till exempel kognitiv sjukdom/demens och är under 65 år och har behov av stöd och service kontaktar du en LSS handläggare.

Kontakta en LSS-handläggare.

Hjälp med ekonomi, egendom och fullmakter

En demenssjukdom kan innebära att du får svårt att hantera din ekonomi eller egendom. Om du inte har möjlighet att få hjälp av en närstående så kan du vända dig till Överförmyndarenheten för att ansöka om god man eller förvaltare.

Kontakta Överförmyndaren i Varbergs kommun.

Hjälpmedel och anpassningar

Det finns hjälpmedel som kan underlätta för dig med svårigheter att hitta eller planera din vardag. De kallas kognitiva hjälpmedel. Ett exempel är mobilt trygghetslarm med GPS-funktion som kan söka och spåra var du befinner dig. Det kan hjälpa till att öka din trygghet och självständighet så att du kan fortsätta delta i samhället.

Hjälpmedel i Varbergs kommun.

Dagverksamhet

Dagverksamhet finns för både yngre och äldre personer med demenssjukdom. På dagverksamheten träffar du andra personer i liknande situation och erbjuds aktiviteter, samvaro och god mat. Dagverksamhet erbjuds efter kontakt med omsorgshandläggare.

Dagverksamhet i Varbergs kommun.

Hemtjänst

Om du har behov av stöd och hjälp i ditt hem så kan du få hemtjänst. Hemtjänsten kan till exempel hjälpa dig med städning, tvätt, inköp, trygghetslarm, leverans av mat, ledsagning, personlig omvårdnad eller social samvaro. Du kan själv välja vilken utförare som ska utföra tjänsterna.

Hemtjänst i Varbergs kommun.

Hemsjukvård

Om du på grund av din sjukdom har svårt att ta dig till vårdcentralen kan du ha rätt till hemsjukvård. Många personer med demenssjukdom kan till exempel få svårt att sköta sin medicinering om man har många läkemedel. Då kan man få hjälp med detta av kommunens sjuksköterskor. Det är dina behov som avgör om du ska få hemsjukvård.

Hemsjukvård i Varbergs kommun.

Patient- och anhörigorganisationer

När du får svårt att bo kvar hemma

I början av en demenssjukdom går det ofta bra att bo kvar hemma. När du behöver mer omvårdnad kan du behöva flytta in på ett särskilt boende. Kommunen har vårdbostäder som är inriktade på demenssjukdom/kognitiv sjukdom.

Växelvård och korttidsboende

Växelvård är en form av stöd som innebär att du bor periodvis hemma och periodvis i vårdboende.

Korttidsboende är ett tillfälligt boende då omvårdnaden inte kan ges i den egna bostaden på ett tryggt och säkert sätt. Korttids- och växelvårdplatser finns på flera vårdboenden i kommunen och det finns särskilda platser för dig som har en demenssjukdom.

Du ansöker om både växelvård och korttidsboende via omsorgshandläggarna på socialförvaltningen.

Bostad för personer med demenssjukdom

När det inte fungerar att bo kvar hemma finns möjligheten att flytta till ett särskilt boende. Dessa bostäder finns för både yngre och äldre personer med demenssjukdom.

Ett särskilt boende är ett boende där det finns omvårdnadspersonal dygnet runt. Du bor i en egen lägenhet. Det finns gemensamma utrymmen för måltider, social samvaro och aktiviteter.

Äldreboenden i Varbergs kommun.

Jämför särskilda boende för äldre i Varbergs kommun Länk till annan webbplats..

Arbetssätt inom omsorgen vid demenssjukdom

I Varbergs kommun får du vård och omsorg utifrån ett personcentrerat perspektiv som bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demensvård. Vi arbetar för att du ska känna dig trygg med den vård och omsorg du får. Vi använder oss av flera olika metoder och verktyg.

Personcentrerad omvårdnad och individens behov i centrum

Begreppet personcentrerad omvårdnad innebär att personen och inte demenssjukdomen är i fokus. Den personcentrerade omvårdnaden baseras på personens värderingar, önskemål och rutiner. Syftet är att ge bekräftelse och acceptans.

Centrum för personcentrerad vård – GPCC, Göteborgs universitet (gu.se) Länk till annan webbplats.

Levsnadsberättelsen

Genom levnadsberättelsen får personalen kunskap om vad som är viktigt i livet och vad personen vill göra och prata om. Levnadsberättelsen är extra viktig när kognitiva förmågor som kommunikation och minne sviktar. Levnadsberättelsen fylls i tillsammans med personen och eventuellt anhöriga och blir ett levande verktyg för personalen.

BPSD-registret

Beteendemässiga och psykiska symptom (BPSD) drabbar cirka 90 procent av alla som lever med en kognitiv sjukdom. Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom och förebygga samt lindra BPSD. Fråga gärna din enhet hur de arbetar med BPSD-registret.

BPSD – Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens Länk till annan webbplats.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom innehåller rekommendationer för en evidensbaserad och jämlik vård och omsorg.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Nollvision – demensvård utan tvingande åtgärder

Det går att arbeta med personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom utan tvång och begränsningar. Nollvision är ett kunskapsstöd för att verka för detta.

Ett kunskapsstöd | Demenscentrum Länk till annan webbplats.

Publicerad den:

Senast Ändrad: