Sök

Ansökan, äldreomsorg

För att få hjälp med till exempel hemtjänst, dagverksamhet, särskilt boende eller trygghetslarm behövs ett beslut om hjälp. Beslutet fattas utifrån socialtjänstlagen.

Du kan själv kontakta eller få hjälp av din anhörig eller legal företrädare som god man/förvaltare att kontakta uppdragsavdelningen på socialförvaltningen. Handläggarna i äldreomsorgen i Varbergs kommun kallas för omsorgshandläggare. Du kan ringa till kommunens kundservice Varberg direkt för att få veta vad din omsorgshandläggare heter och bli kopplad till honom eller henne på telefon 0340 – 880 00.

Du kan också själv eller med hjälp av din anhörig eller legal företrädare som god man/förvaltare ansöka via en så kallad förenklad ansökan. Förenklad ansökan gäller endast vid ansökan om serviceinsatser som till exempel städ, tvätt, inköp, apoteksärenden, trygghetslarm eller matdistribution.

Serviceinsatser för äldre, förenklad ansökan Pdf, 455.6 kB, öppnas i nytt fönster. (blankett)

Du kan även ansöka om insatser via denna blankett:
Ansökan om bistånd SoL Pdf, 170.2 kB.

Ansök via vår e-tjänst

Du kan även ansöka om insatser via självservice. Inloggning med e-legitimation eller mobilt bankid krävs för att använda tjänsten. Din anhörig eller legal företrädare som god man/förvaltare kan hjälpa dig med ansökan om de använder din e-legitimation eller ditt mobila bankid. Med hjälp av e-legitimation eller mobilt bankid hämtas dina personuppgifter som namn, personnummer och adress automatiskt från bl.a. folkbokföringen vilket gör det enkelt att fylla i ansökan.

Vi har precis startat utvecklingen av tjänsten och det kommer fler funktioner som till exempel att du ska kunna följa dina ärenden, få dina beslut via självservice och lägga in uppgifter om kontaktpersoner/anhöriga.

Ansökan om insatser för äldre - inloggning med e-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Kan endast användas för ansökan till dig själv).

Information om personuppgifter

För att använda denna e-tjänst kommer du att behöva ange följande personuppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer (frivilligt)
  • E-postadess (frivilligt)

Kommunen begär endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att behandla det ärende som uppstår när du använder denna e-tjänst.

Behandling av uppgifter under en tid
Dina personuppgifter kommer att vara tillgängliga för de som hanterar ditt ärende och under den tid som det finns behov av att behandla dem.

De personuppgifter som behandlas i denna e-tjänst kommer att behandlas i ett system som är i intern drift i Varbergs kommun.

Rättsligt stöd
Rättsligt stöd för behandling av personuppgifter i denna e-tjänst är:

  • Allmänt intresse eller myndighetsutövning

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i denna e-tjänst är Socialnämnden, e-postadress: sn@varberg.se telefonnummer till Varberg direkt: 0340-880 00

Mer information
Mer information om behandling av personuppgifter hittar du på Varbergs kommuns hemsida: www.varberg.se/personuppgifter Länk till annan webbplats.

Hembesök

Din omsorgshandläggare tar kontakt med dig och oftast gör hon/han ett hembesök hos dig. Om du vill att någon annan ska vara med vid hembesöket, tillexempel en anhörig eller vän så bjuder du själv in dem som du önskar. På hembesöket får du berätta för handläggaren vad som är svårt för dig i din vardag att klara på egen hand.

Det är du som beslutar vad du vill ansöka om. Din anhörige eller vän kan vara behjälplig men det är du själv som bestämmer vilket stöd du vill ansöka om.

Utredning och beslut

De uppgifter som kommer fram vid kontakten med dig eller som du själv lämnar i ansökan ligger till grund för en skriftlig utredning. Utredningen ligger till grund för beslut om vilket stöd du är berättigad till. Omsorgshandläggaren kan ibland behöva mer information för att kunna fatta beslut. Det kan handla om bedömning av arbetsterapeut, läkarintyg eller information från hemtjänsten, om du redan har stöd.

Utifrån din situation och dina behov fattar omsorgshandläggaren beslut om vilket stöd du är berättigad till. Beslutet fattas enligt socialtjänstlagen (SoL). Oavsett vilket beslut det blir, skickas det till dig per post.

Om din ansökan blir beviljad specificerar omsorgshandläggaren vilka insatser och i vilken omfattning du kommer att få stöd.

Om din ansökan inte blir beviljad, kan du överklaga. Du får då en så kallad besvärshänvisning av din omsorgshandläggare. En besvärshänvisning talar om hur du ska göra och du kan fritt skriva vad du tycker är fel i beslutet och varför du tycker att du ska beviljas det stöd som du ansökt om.

När får du besked?

Handläggningstiden brukar variera mellan 1-6 veckor beroende på vad du ansöker om. Stora utredningar där handläggaren behöver få in läkarintyg eller andra bedömningar kan ta längre tid.

Du kan även få stöd  via en förenklad handläggning eller vårdplanering.

Vad betyder en förenklad handläggning?

Om du behöver hjälp med serviceinsatser, kan du skicka in en blankett där du beskriver vad som är svårt för dig i hemmet och vad du vill ha hjälp med. Om du har skrivit utförligt kan omsorgshandläggaren fatta beslut på dina uppgifter men hon/han kan också kontakta dig för ytterligare information. Sedan fattar omsorgshandläggaren beslut som vanligt.

Serviceinsatser för äldre, förenklad ansökan Pdf, 455.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad är en vårdplanering?

Om du hamnar på sjukhuset och behöver hjälp med personlig omvårdnad i hemmet direkt efter du kommit hem, brukar sjukhuset kalla till en samordnad vårdplanering. Då kommer kommunens vårdplaneringsteam med omsorgshandläggare, sjuksköterska och arbetsterapeut eller sjukgymnast att träffa dig på sjukhuset för att planera vilken hjälp du behöver efter sjukhusvistelsen. Du bestämmer själv vilka andra personer till exempel anhöriga du eventuellt vill ha med på mötet.

Även du själv eller din anhörige kan initiera en vårdplanering på sjukhuset om inte sjuksköterskorna talar om det.

Hur lång tid tar det från beviljad insats tills du får hjälpen

Vid ett nytt uppdrag ska utföraren starta insatserna inom 48 timmar från det att omsorgshandläggaren har kontaktat dem (gäller om inte annat avtalats). Vid akuta uppdrag ska insatsen starta omgående efter det att omsorgshandläggaren kontaktat utföraren. Vid serviceinsatser såsom städ och tvätt ska utföraren ta kontakt med kunden inom 48 timmar, och insatsen ska starta enligt överenskommelse dock senast inom 14 dagar.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt 0340-880 00

Fråga efter en omsorgshandläggare.

Varberg direkt kopplar dig till omsorgshandläggarna.


Omsorgshandläggarna

Omsorgshandläggarna träffas månd-fred 8.30-16, dock säkrast mellan 8.30-9.30.

Självservice & blanketter