Sök

Misstanke om barn som far illa

Misstänker du att ett barn i din närhet far illa? Tveka inte att kontakta kommunens socialtjänst. Här kan du läsa om hur du ska gå till väga för att anmäla oro för barn och unga. Du kan alltid vända dig till socialtjänsten för att rådgöra i frågor som rör barn och ungdomar, även innan du gör en anmälan.

Om du är orolig eller misstänker att ett barn far illa kan du göra en anmälan med hjälp av vår självservicetjänst.

Du kan också ringa 0340-885 00 (måndag till fredag 09.00-16.00).

Oavsett form är din anmälan en uppgift som kommit till socialtjänstens kännedom och socialtjänsten har skyldighet att bedöma om utredning ska inledas. Denna bedömning ska ske inom 14 dagar.

Om situationen är akut

Om du bedömer situationen som akut så ska du ringa 0340-885 00 (måndag till fredag 09.00-16.00). Kvällar och helger nås socialjouren i Halland via samhällets larmnummer 112.

Skyldighet att anmäla

Du som arbetar i verksamheter som berör barn och unga, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag.

Skulle socialtjänsten bedöma att en anmälan ska göras måste du som omfattas av anmälningsskyldighet dels tala om barnets namn, dels tala om ditt eget namn samt naturligtvis lämna uppgifter om anmälan. Det finns ingen möjlighet att vara anonym.

Socialtjänsten begär alltid en skriftlig anmälan från dig som omfattas av anmälningsplikt. I ett brådskande ärende går det bra att först lämna informationen muntligt och senare komplettera med en skriftlig anmälan.

Anonym anmälan

För dig som inte omfattas av anmälnings- och uppgiftsskyldighet finns möjlighet att tala om barnets namn och uppgifter om anmälan men inte ditt eget namn. Observera att det inte går att kräva anonymitet om du redan sagt ditt namn. Om det finns risk för exempelvis våld mot dig som anmäler finns dock möjlighet att sekretessbelägga ditt namn och de uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig.

Misstanke om övergrepp

Misstänker du att ett barn utsättas för övergrepp i det egna hemmet? Då kan det vara nödvändigt att, till en början, inte informera föräldern om dina misstankar. Detta för att ge barnet skydd och tillförsäkra både föräldrar och barn rättsäkerhet. Detta till skillnad från andra anmälningar där det i regel är bäst att först tala med föräldern om att en anmälan ska göras och där ett gemensamt möte med anmälaren, föräldern och socialtjänsten är att föredra. Är du osäker på hur du ska gå tillväga? Rådgör med oss på barn- och familjeenheten.

Så här går en utredning till

När vi på socialtjänsten får reda på att ett barn kan behöva stöd eller skydd, är vi skyldiga att se till att barnet får hjälp. Behovet kan vara uppenbart eller så krävs en mer omfattande utredning. Två socialsekreterare är anvariga för utredningen och går tillsammans med familjen igenom vad som lett fram till utredningen och vilka frågor som är viktiga att få svar på.

En utredningsplan upprättas som beskriver på vilket sätt utredningen ska genomföras, vilka frågor som ska besvaras, vilka personer som ska kontaktas samt inom vilken tidsram detta ska ske. Socialsekreterarna har rätt att ta de kontakter som behövs för att bilda sig en uppfattning om hur barnet har det. Ni informeras alltid om vilka som kontaktas och erbjuds att närvara vid dessa samtal. Det som kommer fram under utredningen skrivs ner i ett dokument. Arbetet sker utifrån modellen "Barns behov i Centrum" (BBIC).

Utredningen avslutas med att socialsekreterarna gör en bedömning och beslutar om eventuell hjälp. Vi brukar som regel vara överens med familjen om vilken hjälp barnet och familjen kan behöva, men ibland händer det att vi ser behov av insatser för barnet men att föräldrarna inte är av samma åsikt. Då kan vi (socialtjänsten) endast ingripa om situationen är så allvarlig att det finns underlag för tvångsåtgärder enligt LVU (Lagen om vård av unga), annars avslutas ärendet utan åtgärd.

När utredningen är färdig har vi skyldighet att låta dig som vårdnadshavare och barnet, om det fyllt 15 år ta del av utredningen. Ni har då möjlighet att lämna era synpunkter och att få dessa antecknade. Ni som berörs av beslutet (barnets vårdnadshavare och barnet, om det fyllt 15 år) ska få ett skriftligt beslut där också vår motiveringframgår.

En utredning ska vara slutförd inom fyra månader om det inte finns speciella skäl till förlängd utredningstid. Uppläggningen av en utredning diskuteras med er och ni kan också ge förslag på personer som kan tillföra utredningen viktiga uppgifter.

Misstanke om vuxen som far illa

Om du känner oro för någon annan än ett barn, till exempel en närstående, granne eller vän, och vill rådgöra med en handläggare kring situationen kan du vända dig till kommunens socialtjänst och få information om vad socialtjänsten kan hjälpa till med. Du behöver inte uppge ditt namn eller namnet på den som du vill rådgöra kring.

Orosanmälan

Om du känner oro kring en person som verkar behöva hjälp för att klara sig i vardagen, kan du också vända dig till socialtjänsten för att göra en orosanmälan. Det finns ingen bestämd form för hur en orosanmälan ska se ut. Den kan vara skriftlig eller muntlig. Oavsett form är det en uppgift som kommit till socialtjänstens kännedom som därmed har en skyldighet att agera. En kontakt tas alltid med den som anmälan gäller antingen via telefonkontakt eller hembesök, därefter görs en bedömning om utredning ska inledas eller inte.

Du behöver inte uppge ditt eget namn eller relation till den orosanmälan gäller, utan du kan vara anonym. Om du uppgett ditt eget namn eller relation, är socialtjänsten skyldig att tala om det om den som orosanmälan gäller efterfrågar det.

För att göra en orosanmälan kan du ringa till Varberg direkt på telefon 0340-88 000 så kopplar de dig vidare till en handläggare. Under kvällar och helger nås socialjouren i Halland via larmnumret 112.

ikon

Kontakta oss

Barn- och familjeenheten

Mottagningsgrupp 

0340-885 00

Telefontider:

Måndag-fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

Självservice & blanketter