Sök

God man och förvaltare

Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av Föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7). Det gäller personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med ekonomisk förvaltning, rättshandlingar, personlig omvårdnad etc. En person som har god man/förvaltare kallas i fortsättningen huvudman.

Det är tingsrätten som på förslag från överförmyndarhandläggaren fattar beslut om anordnande, utökning eller minskning av nämnda god mans-/förvaltarskap. Det är också tingsrätten som upphäver god mans-/förvaltarskap.

Det finns en avgörande skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap. Gode mannen är endast ett biträde till huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. En förvaltare däremot har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan att inhämta dennes samtycke. Läs vidare om de olika ställföreträdarskapen nertill.

God man

En god man är en enskild person som inte är knuten till något företag eller myndighet. Man är inte anställd av kommunen eller av överförmyndarnämnden utan arbetar frivilligt på sin egen tid. En god man hjälper behövande människor med att bevaka deras ekonomiska, juridiska och personliga intressen.

Rent praktiskt innebär uppdraget att gode mannen hjälper till med förvaltningen av pengar och annan egendom, betalar räkningar, ansöker om bidrag som den enskilde är berättigad till och ser till att den enskilde har rätt omvårdnad och bra levnadsförhållanden. Målet för en god man bör vara att försöka skapa så bra livskvalitet som möjligt för den de hjälper utifrån hans eller hennes ekonomiska och personliga situation. Godmanskapet är en frivillig stödform och att huvudmannen samtycker till anordnande av godmanskap är en förutsättning.

En god man kan ses som ett biträde för en hjälpbehövande - en representant och samordnare av tjänster, snarare än en praktisk utförare av tjänster. För det arbete som den gode mannen gör har denne rätt till ett arvode varje år. Den hjälpbehövande (huvudmannen) får själv betala arvodet om han eller hon har inkomster eller tillgångar som tillåter det. Läs vidare om detta under arvodesregler.

Förvaltare

En förvaltare utses när det inte är tillräckligt med god man för att tillgodose hjälpbehovet. Till skillnad mot godmanskapet har personen ingen rättshandlingsförmåga och det är en större inskränkning i den enskildes frihet. Förutsättningarna för att anordna förvaltarskap är att det finns ett hjälpbehov kopplat till någon av de åkommor som nämns i föräldrabalken 11:4 (precis som vid ett godmanskap) men att den enskilde, istället för behöver hjälp med, är ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Hjälpbehovet ska heller inte kunna tillgodoses med godmanskap eller på något annat mindre ingripande sätt.

Förvaltarskap kan exempelvis bli aktuellt då en person inte kan hantera sina tillgångar och därför riskerar att bli vräkt från sig lägenhet.

Tillfällig god man

Det finns situationer som kräver en tillfällig god man. Detta kan exempelvis vara när en god man inte kan företräda sin huvudman på grund av intressekonflikt (ex delaktig i samma dödsbo) eller om en förmyndare och en minderårig är delaktiga i samma dödsbo osv. En ansökan görs då till överförmyndarnämnden som fattar beslut i sådana ärenden.

ikon

Kontakta oss

Överförmyndarförvaltningen Varberg/Falkenberg

Besöksadress i Varberg:

Engelbrektsgatan 15

Telefon: 0340-697640,

0340- 880 00 (Varberg direkt)

E-post: ofm@varberg.se


Postadress: Överförmyndarnämnden
432 80 Varberg


Besökstid

Måndag-fredag 10.00-12.00


Telefontid

Måndag-onsdag 10.00-12.00

Torsdag 13.00 - 15.00


Besöksadress i Falkenberg:

Holgersgatan 22

Besökstid: tisd 10.00-16.00
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.30-13.30

 

Besöksadress i Marks kommun:

Boråsvägen 40, Kinna

Besökstid: ons 10.00-15.30
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.00-13.00


Handläggare

Agné Mikalauskiene

0340-889 49


Handläggare

Annika Källberg Haknert

0340-887 24

 
Handläggare

Anna Thörn

0340-69 76 44


Handläggare

Sebastian Kruuse af Verchou

0340-69 76 46


Handläggare

Cecilia Torngren Lundgren

0340-889 83


Handläggare

Karin Asklöf

0340-69 76 45

  

Överförmyndarchef

Linda Jonsson

0340-69 76 43

Självservice & blanketter