Sök

Praktiskt för gode män och förvaltare

På denna sida kan du som god man eller förvaltare ta del av lite praktisk information när det gäller uppdraget som god man/förvaltare.

Huvudmannens post

För att kunna försäkra sig om att ingen viktig post för huvudmannen försvinner eller inte kommer den gode mannen eller förvaltaren tillhanda i tid, kan det ofta vara bra att ändra huvudmannens särskilda postadress.

Den särskilda postadressen registreras som ett komplement till bostadsadressen i folkbokföringen och påverkar inte huvudmannens folkbokföringsadress. Adressen vidarebefordras till myndigheter, banker, försäkringsbolag med flera som hämtar sin information från folkbokföringen. Övriga måste man själv meddela. Det är den särskilda postadressen som normalt används av myndigheter och företag.

Vanliga brev, vykort och annat som skickas till huvudmannen från vänner eller bekanta går således fortfarande till huvudmannens vistelseadress.

För att detta ska vara aktuellt krävs dock så klart att den gode mannen och huvudmannen är överens om denna lösning.

För mer information om särskild postadress, besök gärna Skatteverkets webbplats.

Ledighet

En god man eller förvaltare kan självklart åka på en semesterresa. Du kommer dock fortfarande att vara god man eller förvaltare under semestern, vilket innebär att det kan vara bra att förbereda vissa praktiska saker innan du åker bort. Det kan till exempel vara bra att du underrättar huvudmannens anhöriga och professionella nätverk om att du kommer vara på semester under en viss tid. Du bör också självklart se till att eventuella fickpengar finns att tillgå samt att huvudmannens räkningar kommer att betalas under tiden du är borta.

Du kan dock inte ta semester från själva uppdraget som god man eller förvaltare, då detta är ett personligt förordnande. I det fall som du önskar bli entledigad från uppdraget ska du skriftligen begära detta hos Överförmyndarförvaltningen.

Om du planerar en längre semesterresa eller av annan orsak kommer att vara borta en längre tid bör du också överväga att begära dig entledigad från uppdraget. Om du är osäker eller har frågor kring ditt uppdrag är du välkommen att kontakta oss och diskutera situationen.

Spara räkenskaper och övriga handlingar

När överförmyndarnämnden har granskat slutredovisningen översänds denna tillsammans med övriga redovisningshandlingar till någon dödsbodelägare. När en dödsbodelägare har mottagit dessa börjar en så kallad preskriptionstid löpa. Denna innebär att dödsboet har tre år på sig att "väcka talan" om skadeståndsskyldighet för skada som du uppsåtligen eller genom vårdslöshet, eventuellt åsamkat huvudmannen. Treårsfristen räknas från dagen då behörig företrädare för dödsboet mottog nämnda redovisningshandlingar, och väcks inte talan inom denna tid är gode mannen eller förvaltaren fri från ansvar för eventuella skador som denne vållat. Självklart gäller inte denna kortare tidsfrist om det begåtts något brott. Du bör spara samtliga handlingar du har rörande åtagandet i tio år i enlighet med den allmänna preskriptionstiden för brott. 

Under denna tid är du skyldig att hålla "räkenskaper och övriga handlingar" tillgängliga för dödsboets granskning. Detta innebär att du ska vara beredd på att möjliggöra för dödsboet att titta på verifikationer med mera som du fått återsänt från överförmyndaren efter granskning av sluträkningen. Du får tillbaka handlingarna bland annat för att kunna försvara dig från eventuella anklagelser om skada. Efter att treårsfristen gått ut ska du däremot överlämna "räkenskaperna och övriga handlingar" till dödsboet.

Om huvudmannen flyttar

Om huvudmannen flyttar till en annan kommun är det mycket viktigt
att du anmäler detta till överförmyndarförvaltningen. Det är överförmyndaren i den kommun som huvudmannen är folkbokförd i som är behörig att utöva tillsynen över ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Ställföreträdarskapet kvarstår vid överflyttning till annan kommun och det är upp till dig som god man eller förvaltare att själv begära ditt entledigande. Begäran om entledigande ska ställas till den kommun dit huvudmannen flyttat. Även all redovisning av uppdraget sker till den nya kommunen. Om din huvudman flyttar till ett annat boende eller en annan adress inom kommunen bör du självklart också uppmärksamma överförmyndarförvaltningen om detta.

ikon

Kontakta oss

Överförmyndarförvaltningen Varberg/Falkenberg/Mark

 

Besöksadress i Varberg:

Engelbrektsgatan 15

Telefon: 0340-697640

0340- 880 00 (Varberg Direkt)

E-post: ofm@varberg.se


Postadress:

Överförmyndarförvaltningen

432 80 Varberg


Besökstid

Måndag-fredag 10.00 - 12.00


Telefontid

Måndag-onsdag 10.00 - 12.00

Torsdag 13.00 - 15.00


Besöksadress i Falkenberg:

Holgersgatan 22

Besökstid: tisd 10.00-16.00
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.30-13.30


Besöksadress i Marks kommun:

Boråsvägen 40, Kinna

Besökstid: ons 10.00-15.30
Bokade besök från kl 10.00
Lunchstängt kl 12.00-13.00


Handläggare

Agné Mikalauskiene

0340-889 49

 
Handläggare

Annika Källberg Haknert

0340-887 24

 
Handläggare

Anna Thörn

0340-69 76 44


Handläggare

Sebastian Kruuse af Verchou

0340-69 76 46


Handläggare

Cecilia Torngren Lundgren

0340-889 83


Handläggare

Karin Asklöf

0340-69 76 45


Överförmyndarchef

Linda Jonsson

0340-69 76 43

Självservice & blanketter