Aktuellt i projekt Västerport

  Här hittar du kortfattad och löpande information om vad som är på gång i projektet just nu.

  2021

  • Under 2022 planeras den stora mark- och kajentreprenaden i etapp 1 komma i gång. Då ska bland annat marken göras byggklar och nya kajer anläggas, ett arbete som beräknas ta cirka två år. Just nu läggs sista handen vid det förfrågningsunderlag som ska skickas ut i samband med att kommunen handlar upp en entreprenör.
  • Den senaste revideringen av hållbarhetsprogrammet för Västerport är i princip klar och förväntas komma upp till kommunstyrelsen för antagande innan årsskiftet 21/22.
   En hållbar stadsdel
  • Rivningen av terminalbyggnaden på Hoken (gamla Stenapiren) påbörjas den 1 oktober. Varbergs Fastighetsbolag (VFAB) äger byggnaden och rivningen kommer att ske med försiktighet. Detta för att om möjligt spara de delar av en gammal varvsbyggnad från 20-talet som finns kvar inne i byggnaden.
   Hokens hemlighet: ett hus under huset.
  • Den 15 juni antogs detaljplanen för etapp 1 av kommunfullmäktige.
   Detaljplanen för Västerport antagen i fullmäktige
  • Saneringsarbetet i hamnen är nu avslutat. Byggbodar och en resterande hög med massor kommer avara borta senast den siste juni.

  2020

  • Den 14 februari gick granskningstiden ut för detaljplanen för Västerport etapp 1. Länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hade båda begärt förlängning och inkom med sina yttranden den 29 februari. Ett antal utredningar behöver nu kompletteras och förtydligas, bland annat när det gäller klimatsäkring, markföroreningar och påverkan på närliggande kulturmiljö. 
   Länsstyrelsen vill se fördjupade utredningar om Västerport

  2019

  • Den 19 december gick detaljplanen för Västerport etapp 1 ut på granskning. Förslaget finns utställt på Komedianten och stadsbyggnadskontoret (Gamlebyskolan) till och med den 14 februari.
  • I november 2019 börjar arbetet med att göra marken i Västerport byggbar. VIVAB inleder genom att bygga nya dagvattenledningar som ska ta hand om dagvattnet i området. Ledningarna kommer att grävas ner i Östra Hamnvägen. Gatan kommer vara öppen för trafik och arbetet beräknas vara färdigt till sommaren 2020.
  • Den 27 november 2019 höll Mark- och miljödomstolen förhandling i Varberg. Då behandlades kommunens ansökan om att få bedriva vattenverksamhet. I det här fallet betyder det att få tillstånd att fylla ut en mindre del av hamnbassängen samt utföra arbeten på kajen.
  • Den 27 augusti 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om vilka byggaktörer som ska erbjudas marktilldelning i etapp 1
  • Den 17 juni 2019 presenterades Nordic Choice Hotels kedja Quality Hotel som operatör för det nya hotellet i Västerport.
  • Samrådstiden för detaljplanen etapp 1 avslutades i slutet av maj 2019. Nu ska synpunkter från privatpersoner och remissinstanser gås igenom och sammanställas.
  • Den 14 maj 2019 var sista dagen för inlämning av bidrag till markanvisningstävlingen i etapp 1. En jury, där stadsarkitekt Maria Söderlund är ordförande, bedömer nu förslagen. Efter sommaren fattar kommunstyrelsen beslut om vilka som ska få bygga i Västerport.
  • Kommunstyrelsen har beslutat vilken intressent som får gå vidare med sitt förslag till ett nytt hotell i Västerport.
  • Utredning pågår vad som är den bästa användningen av Norra Västerport, det vill säga området norr om hamnbassängen. Området har speciella förutsättningar, bland annat på grund av närheten till hamnen, men det finns stora möjligheter för olika typer av verksamheter.  

  Tidplan för projektet

  2021-2022
  Marksanering i etapp 1
  Antagande detaljplan etapp 1
  Mark- och kajarbeten etapp 1
  Planeringsarbetet startar för nästkommande etapper

  2023-2024
  Mark- och kajarbeten färdigställs
  Byggstart etapp 1
  Hamnen flyttar till nya hamndelen i Fare
  Planering för nästkommande etapper

  2025-2028
  Fortsatt utbyggnad av etapp 1
  Projektering/markarbete etapp 2

  2028 -
  Fortsatt utbyggnad resterande etapper

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Cecilia Werner
  Kommunikationsansvarig