Aktuellt i projektet

  Här får du en kortfattad uppdatering om vad som är aktuellt i projekt Västerport just nu.

  2022

  • 26 september: Kommunen får förlängd tid för att lämna in sitt yttrande i överklagan till Mark- och miljööverdomstolen. Nytt sistadatum är den 30 november.

   Västerport: Kommunen får mer tid att forumera sin talan
  • September: Arbetet med att ta fram kommunens yttrande till Mark- och miljööverdomstolen pågår.
   Till sin hjälp har kommunen handlat upp extern kompetens inom juridik och kulturmiljö, närmare bestämt juristfiman Vinge samt  konsultföretaget Bjerking. 
  • Juni: Förre miljö- och hälsoskyddschefen Stefan Andersson har fått uppdraget att leda arbetet med att ta fram kommunens yttrande till Mark- och miljööverdomstolen.
   Kommunens överklagan
  • Den 24 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att överklaga mark- och miljödomstolens dom.
   Västerport: Kommunen överklagar
  • Maj: Upphandlingen av en entreprenör till det planerade mark- och kajarbetet i etapp 1 har avbrutits. Skälet är att projektet kommer att bli försenat på grund av att detaljplanen hävts av mark- och miljödomstolen.
  • Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen i etapp 1. Domslutet kom den 6 maj.
   Domstolen häver planen för Västerport etapp 1
  • Kommunstyrelsen beslutade den 1 mars att skicka ett yttrande till Mark- och miljödomstolen, där man bemöter Hembygdsföreningen Gamla Varbergs överklagan av detaljplanen för etapp 1. I yttrandet yrkar kommunen att överklagandet avslås och att kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen fastställs.
   Yttrande angående överklagande av Varbergs kommuns beslut Pdf, 648.7 kB.
  • Den 8 mars håller Mark- och miljödomstolen huvudförhandling gällande överklagan av detaljplanen för Västerport etapp 1. Domstolen kommer till Varberg för att rättens ledamöter själva ska kunna se platsen och dess förutsättningar.
  • Detaljplanen för etapp 1 överklagades dels av Hembygdsföreningen Gamla Varberg, dels av tre privatpersoner. Mark- och miljödomstolen har nu beslutat att privatpersonerna inte har så kallad klagorätt. Deras överklagande kommer därför inte tas upp till prövning.

  2021

  • Under 2022 planeras den stora mark- och kajentreprenaden i etapp 1 komma i gång. Då ska bland annat marken göras byggklar och nya kajer anläggas, ett arbete som beräknas ta cirka två år. Just nu läggs sista handen vid det förfrågningsunderlag som ska skickas ut i samband med att kommunen handlar upp en entreprenör.
  • Den senaste revideringen av hållbarhetsprogrammet för Västerport är i princip klar och förväntas komma upp till kommunstyrelsen för antagande innan årsskiftet 21/22.
   En hållbar stadsdel
  • Rivningen av terminalbyggnaden på Hoken (gamla Stenapiren) påbörjas den 1 oktober. Varbergs Fastighetsbolag (VFAB) äger byggnaden och rivningen kommer att ske med försiktighet. Detta för att om möjligt spara de delar av en gammal varvsbyggnad från 20-talet som finns kvar inne i byggnaden.
   Hokens hemlighet: ett hus under huset.
  • I juli överklagades detaljplanen till Mark-och miljödomstolen av Hembygdsföreningen Gamla Varberg samt tre privatpersoner.
   Överklagad detaljplan Länk till annan webbplats.
  • Den 15 juni antogs detaljplanen för etapp 1 av kommunfullmäktige.
   Detaljplanen för Västerport antagen i fullmäktige
  • Saneringsarbetet i hamnen är nu avslutat. Byggbodar och en resterande hög med massor kommer avara borta senast den siste juni.

  2020

  2019

  • Den 19 december gick detaljplanen för Västerport etapp 1 ut på granskning. Förslaget finns utställt på Komedianten och stadsbyggnadskontoret (Gamlebyskolan) till och med den 14 februari.
  • I november 2019 börjar arbetet med att göra marken i Västerport byggbar. VIVAB inleder genom att bygga nya dagvattenledningar som ska ta hand om dagvattnet i området. Ledningarna kommer att grävas ner i Östra Hamnvägen. Gatan kommer vara öppen för trafik och arbetet beräknas vara färdigt till sommaren 2020.
  • Den 27 november 2019 höll Mark- och miljödomstolen förhandling i Varberg. Då behandlades kommunens ansökan om att få bedriva vattenverksamhet. I det här fallet betyder det att få tillstånd att fylla ut en mindre del av hamnbassängen samt utföra arbeten på kajen.
  • Den 27 augusti 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om vilka byggaktörer som ska erbjudas marktilldelning i etapp 1
  • Den 17 juni 2019 presenterades Nordic Choice Hotels kedja Quality Hotel som operatör för det nya hotellet i Västerport.
  • Samrådstiden för detaljplanen etapp 1 avslutades i slutet av maj 2019. Nu ska synpunkter från privatpersoner och remissinstanser gås igenom och sammanställas.
  • Den 14 maj 2019 var sista dagen för inlämning av bidrag till markanvisningstävlingen i etapp 1. En jury, där stadsarkitekt Maria Söderlund är ordförande, bedömer nu förslagen. Efter sommaren fattar kommunstyrelsen beslut om vilka som ska få bygga i Västerport.
  • Kommunstyrelsen har beslutat vilken intressent som får gå vidare med sitt förslag till ett nytt hotell i Västerport.
  • Utredning pågår vad som är den bästa användningen av Norra Västerport, det vill säga området norr om hamnbassängen. Området har speciella förutsättningar, bland annat på grund av närheten till hamnen, men det finns stora möjligheter för olika typer av verksamheter.  

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Cecilia Werner
  Kommunikationsansvarig