Visualisering av etapp 1 i Västerport, sedd från Hamnpiren. Man ser början av Kajpromenaden och de hus som kommer ligga närmast vattnet.

  En hållbar stadsdel

  Ambitionerna är höga när det gäller hållbarhet i Västerport. Här kan du läsa om hur projektet arbetar för att skapa en hållbar stadsdel i Varberg.

  2016 antog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut för Stadutvecklingsprojektet. Där slås fast att "området ska ligga i framkant när det gäller hållbar utveckling". Idag har projektet en egen hållbarhetsansvarig och hållbarhetsfrågan genomsyrar allt arbete.

  Här är några av byggstenarna som kommunen arbetar med för att göra Västerport till en hållbar stadsdel. Mer information om respektive del finns längre ner på sidan.

  • Ett hållbarhetsprogram som uppdateras regelbundet
  • Certifiering enligt Citylab
  • Samverkan med byggaktörerna i allt från mobilitet till resurshushållning
  • En social konsekvensanalys (SKA) är framtagen
  • En ekosystemtjänstanalys är framtagen
  • Ett kontinunerligt arbete med dialog i olika former

  Hållbarhetsprogrammet

  Hållbarhetsprogrammet för Västerport togs fram redan 2016. Det fungerar som en guide både för kommunen och kommande byggaktörer. Programmet behandlar allt från hållbara byggmetoder och byggtiden till energiförsörjning och tekniska lösningar. I programmet finns konkreta hållbarhetskrav som redovisas i checklistor.

  I takt med att utvecklingen inom hållbarhet går framåt uppdateras hållbarhetsprogrammet. En revidering gjordes 2019 och ännu en revidering antogs av kommunstyrelsen i mars 2022. Den senaste versionen av hållbarhetsprogrammet är genomförd i samverkan med byggaktörerna i etapp 1. Den har ett större fokus på den sociala hållbarheten än tidigare och innehåller också ett större antal åtgärder som gäller för både kommun och byggaktörer.

  Hållbarhetsprogram Västerport Pdf, 17.6 MB.

  Citylab - att certifiera en stadsdel

  Planeringsarbetet av etapp 1 i Västerport kommer hållbarhetscertifieras enligt Citylab. Citylab är Sveriges första certifieringssystem för hållbar stadsutveckling och är framtaget för svenska förhållanden av Sweden Green Building Council. Det innehåller fyra certifieringar i olika skeden i stadsbyggnadsprocessen, från planering till förvaltning.

  Vi bygger en stadsdel tillsammans

  Byggaktörerna som vann markanvisningen i etapp 1 har tillsammans en stor kunskaps- och erfarenhetsbank. För kunna ta vara på denna, och göra både byggtid och färdig stadsdel så bra som det bara är möjligt, träffar kommunen aktörerna regelbundet. På en del möten medverkar alla aktörer med flera representanter. Det finns också fem olika samverkansgrupper där byggaktörerna medverkar tillsammans med nyckelpersoner från kommunen. De fem grupperna arbetar med var sitt tema:

  • Mobilitet
  • Resurshushållning
  • Innergårdar och mötet med allmän plats
  • Bottenvåningar och lokaler
  • Logistik och byggplanering

  Alla temagruppsledare är dessutom med i en innovationsgrupp tillsammans med representanter från EMC (en plattform för energi- och miljöfrågor i näringslivet ) och FOG Innovation (ett företag som arbetar med hållbar stadsutveckling). Innovationsgruppen har helhetskollen på temagruppernas arbete och EMC och FOG är med för att ge processstöd.

  Arbetet med temagrupperna sker i samverkan med näringslivs- och destinationskontoret (NOD).

  EMC Länk till annan webbplats.
  FOG Innovation Länk till annan webbplats.

  Social konsekvensanalys, SKA

  Vad får byggandet av Västerport för sociala konsekvenser? Och hur kan Varbergs nya stadsdel bli så socialt hållbar som möjligt? För att få svar på detta har kommunen och Jernhusen tillsammans genomfört en social konsekvensanalys (Jernhusen är det statliga bolag som äger marken runt stationsområdet).
  Analysen har tagits fram av konsultföretaget Spacescape. Spacescapes vd Alexander Ståhle föreläste om bilens framtid på senaste Varberg Sessions och det var också Spacescape som kom med förslaget på Barnens boulevard i Västerport.

  Social konsekvensanalys av Västerport (nyhetstext)

  Social konsekvensanalys av Västerport (rapport) Pdf, 9.6 MB.

  Naturens gratistjänster

  För att kunna planera den nya stadsdelen så att den blir bättre ur ett ekosystemtjänstperspektiv har hela områdets analyserats. Frågor som ställts och besvaras i analysen är bland annat:

  Hur ska vi få till bra spridningskorridorer – alltså koppla ihop Västerport med stadens andra grönstråk? Var kan vi ha träd så att de gör området vackert, och samtidigt hjälper till att fånga upp stadens dagvatten? Vad är bäst för fåglarna? Var ska bina kunna pausa? 

  Ekosystemtjänstanalys, Västerport Pdf, 1.6 MB.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jenny Rydén
  Hållbarhetsansvarig
  Fakta

  "Projektet ska ligga i framkant när det gäller allt ifrån hållbara byggmetoder till energiförsörjning och tekniska lösningar."

  "Hållbarheten innebär också att Stadsutvecklingsprojektet ska arbeta för långsiktighet i resursanvändande, att utveckla sin kunskap om hållbar livsmiljö, att bedriva ett aktivt kvalitetsarbete och att sätta människan i centrum."

  Ur Inriktning för Stadsutvecklingsprojektet, 2016.