Grundvatten

Grundvatten är vatten i den del av jorden eller berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda. Det kan användas för exempelvis dricksvatten i egen brunn, bevattning eller energiutvinning.

Grundvatten är en del av vattnets kretslopp. Nederbörden infiltreras i marken och bildar grundvatten, som sedan flödar ut i sjöar, vattendrag och våtmarker. Grundvattnet kan då föra med sig eventuella föroreningar, vilket kan påverka växt- och djurliv. Vi behöver vara rädda om de grundvattenresurser vi har.

Nederbörd, avdunstning och avrinning varierar över tid, vilket innebär att mängden vatten i grundvattenmagasinen också varierar med tiden.

Du som har en egen brunn använder grundvatten för ditt dricksvatten.

Eget dricksvatten

I Varberg kommer dricksvattnet till största delen från ytvatten istället.

Kommunalt dricksvatten Länk till annan webbplats.

Mer information

Grundvattennivåer i Sverige (sgu.se) Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: